Download  Print this page

Set The Camcorder To Camera Or Player Mode And M.rec Or M.play Mode; Nebo M.play - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
M
E
SUB MENU
FUNCTIONS
N
U
Selecting Storage Media (MPEG4,
M. PLAY SELECT
PHOTO) to playback
PHOTO QUALITY
Selecting Image Quality
MPEG4 SIZE
Selecting Image Resolution
M
E
Print images recorded on a
PRINT MARK
Memory Card
M
O
PROTECT
Preventing Accidental Erasure
R
Y
FILE NO.
File Naming Options
DELETE
Deleting Files
FORMAT
Formatting the Memory Card
Setting the Brightness and colour
V
LCD ADJUST
Tones of the LCD
I
E
DATE/TIME
Setting the Date and Time
W
E
TV DISPLAY
Selecting OSD on/off of TV
R
G
Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and M.REC
or M.PLAY mode
1. Press the MENU button.
The MENU OSD is displayed. The cursor (
indicates the feature you are currently adjusting.
2. Use the MENU SELECTOR and push the MENU SELECTOR on
the left side panel to select and activate the item.
3. You can exit the menu mode by pressing the MENU button.
Pokroãilé metody záznamu
N
Available mode
A
P
C
P
M .
B
M
a
A
L
.
Í
g
M
A
P
R
D
e
E
Y
L
E
A
K
R
E
C
Y
R
A
A
100
88
99
M
E
94
M
O
95
R
Y
87
96
97
V
32
I
E
55
W
E
56
R
G
Pfiepnutí kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER a M.REC

nebo M.PLAY

1. Stisknûte tlaãítko MENU.
HIGHLIGHT
)
Zobrazí se poloÏka MENU OSD. Kurzorem
poloÏka oznaãuje vlastnost, kterou právû nastavujete.
2. Ovladaãem MENU SELECTOR na levém panelu a vyberte a
stiskem ovladaãe aktivujte poÏadovanou poloÏku.
3. Nabídku mÛÏete opustit stiskem tlaãítka MENU.
VEDLEJ·Í
FUNKCE
NABÍDKA
Volba záznamového média pro
M. PLAY SELECT
pfiehrávání (MPEG4, PHOTO)
PHOTO QUALITY
Nastavení kvality fotografie
MPEG4 SIZE
Volba obrazového rozli‰ení
Tisk fotografií uloÏen˘ch na pamûÈové
PRINT MARK
kartû
Zaji‰tûní kazety proti neÏádoucímu
PROTECT
smazání
FILE NO.
Mo
Ï
nosti pojmenování
DELETE
Mazání souborÛ
FORMAT
Formátování pam
ûÈ
ové karty
Nastavení jasu a barevného odstínu
LCD ADJUST
LCD monitoru
DATE/TIME
Nastavení datumu a ãasu
TV DISPLAY
Zobrazení údaÛ OSD na TV
CZECH
Dostupn˘ reÏim
S
t
C
P
M .
M
A
L
r
.
A
M
P
a
R
Y
L
E
n
E
A
R
E
C
a
Y
A
R
100
88
99
94
95
87
96
97
32
55
56
ZV¯RAZNùNÁ
37
37

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

   Related Content for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: