Download  Print this page

Shutter Speed & Exposure; Shutter Speed & Exposure (rychlost Závûrky A Clona) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
SHUTTER SPEED & EXPOSURE
✤ You can set SHUTTER SPEED only in CAMERA mode.
✤ The EXPOSURE function works in both CAMERA and M.REC
.
modes
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE values can only be set in the
Quick Menu.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE are automatically switched
and/or deactivated.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Move the MENU SELECTOR until you see the (
push the MENU SELECTOR.
I
You see a screen on which you can select SHUTTER SPEED and
EXPOSURE.
I
Move the MENU SELECTOR to select the item you want and then
push the MENU SELECTOR.
I
SHUTTER SPEED can be set to 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000 or 1/10000.
I
EXPOSURE can be set between 00 and 29.
3. To exit from the setting screen, select the icon (
MENU SELECTOR.
Recommended Shutter speeds when recording
✤ Outdoor sports such as golf or tennis : 1/2000 or 1/4000.
✤ Moving cars or trains or other rapidly moving vehicles such as roller
coasters : 1/1000, 1/500 or 1/250
✤ Indoor sports such as basketball : 1/120
Notes
I
If you want to use the selected shutter speed and exposure value, you
should begin the recording with the shutter speed and the exposure
adjustment screens displayed on the LCD.
I
If you manually change the shutter speed and the exposure value when
Auto-exposure option is selected, manual changes are applied first.
I
The image may not seem as smooth when a high shutter speed is set.
I
The camcorder returns to the auto shutter setting and auto exposure
setting when you set the NIGHT CAPTURE to ON, or change to the
EASY, SLOW SHUTTER modes.
I
When recording with a SHUTTER SPEED of 1/1000 or higher, make
sure the sun is not shining into the lens.
Pokroãilé metody záznamu
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
✤ Rychlost závûrky (SHUTTER SPEED) lze nastavit pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Funkce EXPOSURE je k dispozici v reÏimu CAMERA i M.REC.
✤ Obû funkce lze nastavit pouze pomocí rychlé nabídky Quick menu.
✤ Funkce SHUTTER SPEED & EXPOSURE se automaticky zapíná
a vypíná.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Otáãejte ovladaãem MENU SELECTOR dokud se nezobrazí ikona
) icon, and then
(
) a poté ovladaã stisknûte.
I
Uvidíte zobrazení, na kterém mÛÏete zvolit poloÏky SHUTTER
SPEED a EXPOSURE.
I
Ovladaãem MENU SELECTOR zvolte poloÏku, kterou chcete
nastavit a ovladaã stisknûte.
I
Je moÏno nastavit následující rychlosti závûrky (SHUTTER
SPEED): 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 a
1/10000 sekundy.
I
Clonu (EXPOSURE) mÛÏete nastavit v rozmezí 00 aÏ 29.
) and push the
3. Chcete-li nabídku nastavení opustit, zvolte ikonu (
ovladaã MENU SELECTOR.
Doporuãené hodnoty rychlosti závûrky pfii záznamu
✤ Venkovní sporty, napfi. golf nebo tenis : 1/2000 nebo 1/4000.
✤ Jedoucí automobily ãi vlaky nebo jiná rychle se pohybující vozidla
(napfi. horská dráha): 1/1000, 1/500 nebo 1/250
✤ Halové sporty, napfi. ko‰íková: 1/120
Poznámky
I
Pokud si pfiejete pouÏít zvolenou rychlost závûrky a clonu, mûli byste
záznam zaãít s hodnotami rychlosti závûrky a clony zobrazen˘mi na
LCD monitoru.
I
Pokud zmûníte nastavení rychlosti závûrky a clony pfii zvoleném
reÏimu automatického nastavení clony (Auto-exposure) ruãnû, budou
takto provedené zmûny pouÏity primárnû.
I
Pfii vy‰‰í rychlosti závûrky nemusí b˘t obraz zobrazen plynule.
I
Pfii aktivaci funkce NIGHT CAPTURE = ON nebo pfiepnutí do reÏimu
EASY, SLOW SHUTTER se videokamera vrátí k automatickému
nastavení závûrky a expozice.
I
Pfii záznamu s nastavením SHUTTER SPEED = 1/1000 nebo vy‰‰ím
dbejte, aby do objektivu nesvítilo slunce.
CZECH
) a stisknûte
59
59

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: