Download  Print this page

Playback; Tape Playback; Playback On The Lcd; Playback On A Tv Monitor - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Playback

Tape Playback

✤ The playback function works in PLAYER mode only.

Playback on the LCD

✤ It is practical to view a tape using the LCD when in a car or
outdoors.

Playback on a TV monitor

✤ To play back a tape, the television must have a compatible
colour system.
✤ We recommend that you use the AC Power Adapter as the
power source for the camcorder.

Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks

1. Connect the camcorder and TV with the
Multi-AV cable.
I
The yellow plug : Video
I
The white plug : Audio(L)-mono
I
The red plug : Audio(R)
-
If you connect to a monaural TV or
VCR, connect the yellow plug
(Video) to the video input of the TV
or VCR and the white plug (Audio L)
to the audio input of the TV or VCR.
✤ You may use the SCART adapter (optional).
2. Set the power switch on the camcorder to PLAYER mode.
3. Turn on the TV and set the TV/VIDEO selector on the TV to VIDEO.
I
Refer to the TV or VCR user's manual.
4. Play the tape.
Notes
I
You may use the S-VIDEO (optional) plug to obtain better quality
pictures if you have a S-VIDEO connector on your TV.
I
Even if you use a S-VIDEO (optional) plug, you need to connect
an audio cable.
I
If you connect the cable to the Multi-AV Jack, you will not hear
sound from the speakers.
Pfiehrávání
Pfiehrávání kazety
✤ Funkce pfiehrávání je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
Pfiehrávání na LCD monitoru
✤ Pfiehrávání kazety na LCD monitoru oceníte v autû nebo v
exteriéru.
Pfiehrávání na obrazovce televizoru
✤ Pfiehrávání je podmínûno kompatibilitou obrazové normy.
✤ Pfii tomto pfiehrávání se doporuãuje videokameru napájet
síÈov˘m adaptérem.
Pfiipojení k televizoru vybavenému vstupními konektory Audio/Video
1. Videokameru pfiipojte k TV pfiijímaãi pomocí Multi-AV kabelu.
Audio input
Video input-
(left)-White
Yellow
Audio input
TV
(right)-Red
S-VIDEO input
Camcorder
A/V OUT
✤ Lze pouÏít také redukci SCART (doplnûk).
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
3. Zapnûte televizor a pfiepínaã vstupÛ nastavte na vstup VIDEO.
I
Dal‰í podrobnosti si ovûfite v uÏivatelské pfiíruãce k televizoru
nebo k videorekordéru.
4. SpusÈte kazetu.
Poznámky
I
Máte-li na svém televizoru vstup S-VIDEO, mÛÏete pouÏít kabel
S-VIDEO (doplnûk). Získáte tím lep‰í kvalitu obrazu.
I
I kdyÏ pouÏijete kabel S-VIDEO (doplnûk), musíte zapojit také
audio kabel.
I
Pokud kabel pfiipojíte do zdífiky Multi-AV, neusly‰íte zvuk z
vestavûného reproduktoru.
I
Îlut˘ konektor: video signál
I
Bíl˘ konektor: audio signál
(L - lev˘ kanál)
I
âerven˘ konektor: audio signál
(R - prav˘ kanál) - pouze pfii STEREO
záznamu.
-
Pokud kameru pfiipojujete k
monofonnímu televizoru nebo
videorekordéru, pfiipojte Ïlut˘
konektor do vstupu Video a bíl˘
konektor do vstupu Audio L
CZECH
71
71

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: