Download  Print this page

Notes Regarding Camcorder - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Notices regarding COPYRIGHT
(VP-D323i/D325i/D327i only)
Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other program
materials may be copyrighted.
Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law.
Notes regarding moisture condensation
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause
condensation to form inside the camcorder.
for example:
-
When you move the camcorder from a cold location to a warm
location (e.g. from outside to inside during winter.)
-
When you move the camcorder from a cool location to a hot
location (e.g. from inside to outside during the summer.)
2. If the
(DEW) protection feature is activated, leave the
camcorder for at least two hours in a dry, warm room with the
cassette compartment opened and the battery pack removed.

Notes regarding CAMCORDER

1. Do not leave the camcorder exposed to high temperature
(above 60°C or 140°F).
For example, in a parked car in the sun or exposed to direct
sunlight.
2. Do not let the camcorder get wet.
Keep the camcorder away from rain, sea water, and any other form
of moisture. If the camcorder gets wet, it may get damaged.
Sometimes a malfunction due to exposure to liquids cannot be
repaired.
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se autorsk˘ch práv
(pouze model VP-D323i/D325i/D327i)
Televizní programy, videokazety, tituly na DVD, filmy a dal‰í materiály
mohou b˘t chránûny autorsk˘m právem.
Neautorizované kopírování tûchto materiálÛ mÛÏe b˘t nezákonné.
Poznámky t˘kající se kondenzace vlhkosti
1. Náhlé zv˘‰ení venkovní teploty mÛÏe zpÛsobit vznik kondenzace
vlhkosti uvnitfi videokamery.
Pfiíklad:
-
pokud videokameru pfienesete z chladu do vytopeného prostfiedí
(napfi. v zimû z venku do vytopené místnosti).
-
pokud videokameru pfienesete z chladného prostfiedí do místa s
vy‰‰í teplotou (napfi. v létû z místnosti ven).
2. Je-li aktivována kontrolní funkce
nejménû dvû hodiny v suché
vytopené místnosti s otevfien˘m kazetov˘m prostorem a vyjmutou
baterií.
Poznámky t˘kající se videokamery
1. Videokameru nevystavujte vy‰‰ím teplotám (nad 60°C nebo
140°F).
Napfiíklad v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na pfiímém
sluneãním svûtle.
2. NedopusÈte, aby videokamera navlhla.
ChraÀte videokameru pfied de‰tûm, mofiskou vodou a jakoukoliv
formou vlhkosti. Pokud videokamera navlhne, mÛÏe se po‰kodit.
Závady zpÛsobené tekutinami jsou ãasto neopravitelné.
CZECH
(DEW), ponechte kameru
7 7

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: