Download  Print this page

Demonstration; Demonstration (ukázka) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G DEMONSTRATION
✤ Demonstration automatically shows you the major functions
that are included with your camcorder so that you may use
them more easily.
✤ The DEMONSTRATION function may only be used in the
CAMERA mode without a tape inserted in the camcorder.
✤ The demonstration operates repeatedly until the
DEMONSTRATION mode switched OFF.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight INITIAL
and push the MENU SELECTOR.
4. Select DEMONSTRATION from the submenu and
push the MENU SELECTOR.
5. To activate the DEMONSTRATION,
set DEMONSTRATION ON.
I
Press the menu button to quit the menu.
I
The demonstration will begin.
6. To end the DEMONSTRATION,
set the DEMONSTRATION to OFF.
Notes
I
The DEMONSTRATION function only works without a
TAPE installed.
I
The DEMONSTRATION mode is automatically activated when
the camcorder is left idle for more than 10 minutes after switching
to the CAMERA mode (no tape is inserted in the camcorder).
I
If you press other buttons (FADE, BLC, PHOTO, EASY) during
the DEMONSTRATION mode, the DEMONSTRATION stops
temporarily and resumes 10 minutes later if you do not operate
any other functions.
I
While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the DEMONSTRATION
function does not work.
Pokroãilé metody záznamu
G DEMONSTRATION (Ukázka)
✤ Ukázka vám automaticky pfiedvede hlavní funkce va‰í kamery,
takÏe je budete moci mnohem snadnûji vyuÏívat.
✤ Funkce DEMONSTRATION mÛÏe b˘t vyuÏita pouze v reÏimu
CAMERA, v dobû kdy ve videokamefie není zaloÏena kazeta.
✤ Pfii spu‰tûné funkci DEMONSTRATION je ukázka uvádûna
stále dokola, dokud nebude DEMO reÏim vyfiazen.
CAM MODE
INITIAL
CLOCK SET
CAMERA
WL. REMOTE
A/V
LANGUAGE
MEMORY
DEMO
VIEWER
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
LANGUAGE
ENGLISH

DEMONSTRATION

I
ReÏim DEMONSTRATION je aktivní pouze pokud do videokamery
není vloÏena kazeta.
I
ReÏim DEMONSTRATION je aktivován automaticky, pokud je
videokamera ponechána (po pfiepnutí do reÏimu CAMERA) v
neãinnosti po dobu del‰í neÏ 10 minut (bez kazety).
I
JestliÏe bûhem reÏimu DEMONSTRATION stisknete dal‰í tlaãítka
(FADE, BLC, PHOTO, EASY), ukázka se doãasnû pfieru‰í a
pokud ponecháte videokameru v ne‰innosti, bude pokra‰ovat po
10 minutách.
I
Pfii aktivaci NIGHT CAPTURE = ON není funkce
DEMONSTRATION k dispozici.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku INITIAL.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku
DEMONSTRATION a ovladaã stisknûte.
5. ReÏim DEMONSTRATION aktivujte nastavením
DEMONSTRATION = ON.
I
Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
I
Bude zahájena ukázka.
6. Chcete-li ukázku ukonãit, pfiepnûte
DEMONSTRATION = OFF.
Poznámky
CZECH
43
43

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: