Download  Print this page

Recording Still Images To A Memory Card In M.rec Mode; Recording Images To A Memory Card; Záznam Statick˘ch Fotografií Na PamûÈovou Kartu V ReÏimu M.rec; Záznam Fotografií Na PamûÈovou Kartu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Recording Still images to a Memory Card in M.REC Mode.

✤ Audio cannot be recorded with a still image onto the Memory Card.

Recording images to a Memory Card

1. Set the mode switch to MEMORY CARD.
2. Set the power switch to CAMERA.
3. Press the PHOTO button.
I
The still image is recorded to the Memory Card.
I
While the camcorder is recording the still
image, "
" appears on the screen.
ReÏim digitálního fotoaparátu
Záznam statick˘ch fotografií na pamûÈovou kartu v reÏimu M.REC
✤ Na kartu Memory Stick nelze spolu s fotografií zaznamenat zvuk.
Záznam fotografií na pamûÈovou kartu
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy CAMERA.
3. Stisknûte tlaãítko PHOTO.
2 2 / 2 4 0
F
Card.
I
Fotografie se uloÏí na pamûÈovou kartu.
I
Bûhem ukládání se zobrazí symbol "
CZECH
".
89
89

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: