Download  Print this page

Recording An Image From A Cassette As A Still Image; Záznam Snímku Z Kazety Jako Fotografie - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Recording an image from a cassette as a still image.

✤ You can record still image from a cassette onto a Memory
Card.
✤ If you want to recorded multiple still images from a cassette to
a Memory Card, use the COPY function.
1. Set the mode switch to TAPE.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Play back the cassette.
4. Press the PHOTO button.
I
The still image is recorded to the Memory
Card.
I
While the camcorder is recording the still
image, "
" appears on the screen.
90
90
ReÏim digitálního fotoaparátu
Záznam snímku z kazety jako fotografie
✤ Na pamûÈovou kartu mÛÏete uloÏit také fotografii z kazety.
✤ Pokud hodláte uloÏit z kazety na kartu vût‰í poãet fotografii
souãasnû, pouÏijte funkci COPY.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy TAPE.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
3. SpusÈte kazetu.
4. Stisknûte tlaãítko PHOTO.
2 2 / 2 4 0
F
I
Fotografie se uloÏí na pamûÈovou kartu.
I
Bûhem ukládání se zobrazí symbol "
CZECH
".

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: