Download  Print this page

Photo Image Recording; Searching For A Photo Picture; Photo - Záznam Statického Obrazu (fotografie); Vyhledávání Snímku V ReÏimu Photo - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording

PHOTO Image Recording

1. Set the power switch to CAMERA.
2. Press the PHOTO button.
I
The still picture is recorded for about
6~7 seconds.
3. After the PHOTO has been recorded, the camcorder
returns to STBY mode.

Searching for a PHOTO picture

✤ The PHOTO SEARCH works in PLAYER mode
only.
1. Press the MENU button.
I
The MENU list will appear.
2. Move the MENU SELECTOR to highlight A/V.
3. Push the MENU SELECTOR to enter the submenu.
4. Select PHOTO SEARCH from the submenu and
push the MENU SELECTOR.
I
You can also press the PHOTO SEARCH
button on the remote control.
5. Search the PHOTO using the
(REW) buttons.
I
The PHOTO search process appears on the
LCD while you are searching.
I
After completing the search, the camcorder
displays the still image.
6. To exit, press the
(STOP) button.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
REC MODE
MEMORY
PHOTO SEARCH
VIEWER
COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
(FF) and
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
PH. SEARCH
NOW SEARCH...
Pokroãilé metody záznamu
PHOTO - záznam statického obrazu (fotografie)
1. Vypínaã kamery pfiepnûte do polohy CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko PHOTO.
I
Statickû snímek se zaznamenává cca po
dobu 6 ~ 7 sekund.
3. Po uloÏení fotografie se kamera vrátí do
pohotovostního reÏimu (STBY).
Vyhledávání snímkÛ v reÏimu PHOTO
✤ Funkce PHOTO SEARCH je k dispozici pouze
v reÏimech PLAYER.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
12
2. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
poloÏku A/V.
3. Stiskem ovladaãe vstupte do vedlej‰í nabídky.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PHOTO
SEARCH a ovladaã stisknûte.
I
MÛÏete pouÏít rovnûÏ tlaãítko PHOTO
SEARCH na dálkovém ovladaãi.
12
SOUND1
5. K vyhledávání pouÏijte tlaãítka
(REW).
I
PrÛbûh vyhledávání se zobrazuje na LCD
monitoru.
I
Po vyhledání kamera zobrazí poÏadovanou
0 : 0 2 : 2 9 : 0 1
3 0 min
fotografii.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka
CZECH
(FF) a
(STOP).
67
67

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: