Download  Print this page

Date/time; Date/time (datum/ãas) - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Advanced Recording
G DATE/TIME
✤ The DATE/TIME function works in CAMERA, PLAYER, M.REC
and M.PLAY modes.
✤ The date and time are automatically recorded on a special data
area of the tape.
1. Press the MENU button.
I
The menu list will appear.
2. Move the MENU SELECTOR to highlight VIEWER
and push the MENU SELECTOR.
3. Move the MENU SELECTOR to highlight

DATE/TIME.

4. Push the MENU SELECTOR to select the sub-menu.
5. Using the MENU SELECTOR, select the DATE/TIME
mode.
I
You can choose to display - OFF, DATE, TIME,
DATE/TIME
-
OFF
-
DATE only
-
TIME only
-
DATE & TIME
I
To return to the previous menu, highlight the
DATE/TIME in the middle of OSD and push the
MENU SELECTOR.
6. To exit, press the MENU button.
Notes
I
The DATE/TIME is not affected by the OSD
ON/OFF (DISPLAY) button.
I
The DATE/TIME will read "- - -" in the following
conditions.
-
During playback of a blank section of a tape.
-
If the tape was recorded before setting the DATE/TIME in the
Camera's memory.
-
When the lithium battery becomes weak or dead.
I
Before you use the DATE/TIME function, you must set the Clock.
See CLOCK SET on page 39.
Pokroãilé metody záznamu
G DATE/TIME (Datum/âas)
✤ Funkce DATE/TIME je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Datum a ãas se automaticky zaznamenávají do zvlá‰tní datové
stopy kazety.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
CAM MODE
INITIAL
2. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
3. Ovladaãem MENU SELECTOR zv˘raznûte
DATE / TIME
TV DISPLAY
4. Stiskem ovladaãe vstupte do vedlej‰í nabídky.
5. Pomocí ovladaãe MENU SELECTOR zvolte reÏim
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
6. Nabídku opustíte tlaÏítkem MENU.
DATE / TIME
Poznámky
DATE
TIME
DATE&TIME
I
I
-
Bûhem pfiehrávání ãist˘ch (nenahran˘ch) úsekÛ kazety.
-
Bûhem pfiehrávání záznamu pofiízeného pfied nastavením
datumu/ãasu do pamûti kamery.
-
Pfii sníÏení kapacity nebo úplném vybití lithiové baterie.
I
Podmínkou pouÏití funkce DATE/TIME je nastavení hodin
(viz odstavec CLOCK SET - nastavení hodin na stranû 39).
I
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
poloÏku VIEWER (hledáãek) a ovladaã stisknûte.
poloÏku DATE/TIME.
DATE/TIME.
I
MÛÏete zvolit poloÏky OFF, DATE, TIME,
DATE/TIME.
-
OFF (zobrazování ãasov˘ch údajÛ je
vypnuto)
-
DATE (zobrazen pouze datum)
-
TIME (zobrazen pouze ãas)
-
DATE & TIME (zobrazen datum i ãas)
I
Do pfiedchozí nabídky se vrátíte zv˘raznûním
poloÏky DATE/TIME uprostfied a stiskem
ovladaãe MENU SELECTOR.
Funkce DATE/TIME není ovlivnûna tlaãítkem OSD
ON/OFF (DISPLAY).
Bûhem následujících podmínek bude místo
data/ãasu zobrazeno "---".
CZECH
55
55

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: