Download  Print this page

Cleaning And Maintaining The Camcorder; Cleaning The Video Heads; âi‰tûní A Péãe O Videokameru; âi‰tûní Videohlav - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Maintenance

Cleaning and Maintaining the Camcorder

Cleaning the Video Heads

To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads
when the playback pictures display square block-shaped noise or
distortion, or a blue screen appears.
1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Insert the cleaning tape.
3. Press the
(PLAY/STILL) button.
4. Press the
(STOP) button after 10 seconds.
Notes
I
Check the quality of the picture using a videocassette.
If the picture quality has not improved, repeat the operation.
If the problem continues, contact your local authorized service
centre.
I
Clean the video heads with a dry type cassette cleaner.
102
102
ÚdrÏba
âi‰tûní a péãe o videokameru
âi‰tûní videohlav
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a jasného obrazu je nutno
videohlavy ãistit. âi‰tûní provádíme v situacích, kdy obraz obsahuje
ru‰ení mozaikov˘mi obrazci nebo se pfii pfiehrávání zobrazí modrá
plocha.
(blue screen)
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
2. Do kamery vloÏte ãistící kazetu.
3. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
4. PfiibliÏnû po 10 sekundách stisknûte tlaãítko
Poznámky
I
Pomocí videokazety zkontrolujte kvalitu obrazu.
Pokud se kvalita obrazu nezlep‰í, postup opakujte.
Pokud problém pfietrvává, obraÈte se na místní autorizované
servisní stfiedisko.
I
K ãi‰tûní videohlav pouÏívejte ãistící kazetu suchého typu.
CZECH
(STOP).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: