Download  Print this page

Specifications; Technické údaje - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Specifications

Model name: VP-D323(i)/D325(i)/D327(i)
System
Video signal
PAL
Video recording system
2 rotary heads, Helical scanning system
Audio recording system
Rotary heads, PCM system
Usable cassette
Digital video tape (6.35mm width): Mini DV cassette
Tape speed
SP: approx. 18.83mm/s LP: approx. 12.57mm/s
Tape recording time
SP: 60 minutes (when using DVM 60),
LP: 90 minutes (when using DVM 60)
FF/REW time
Approx. 150 sec. (using DVM60 tape)
Image device
CCD (Charge Coupled Device)
Lens
F1.4 10x (optical), 900x(Digital) Electronic zoom lens
Filter diameter
Ø30
LCD monitor/Viewfinder
Size/dot number
2.5inchs 123k (VP-D327(i): 211k)
LCD monitor Method
TFT LCD
Viewfinder
Colour LCD
Connectors
Video output
1Vp-p (75Ω terminated)
S-video output
Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
Audio output
-7.5dBs (600Ω terminated)
DV input/output
VP-D323i/D325i/D327i : 4pin special in/out connector,
VP-D323/D325/D327 : out only
USB output
Mini-B type connector
External mic
Ø3.5 stereo
General
Power source
DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V
Power source type
Lithium Ion Battery Pack,
Power supply (100V~240V) 50/60Hz
Power consumption
4.7W(LCD), 3.7W(Viewfinder)
(Recording)
Operating temperature
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
Storage temperature
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
External dimension
Length 3.9inches(99.2mm), Height 3.5inches(89.5mm),
Width 2.3inches(57.5mm)
Weight
390g (Except for Lithium Ion Battery Pack and tape)
Built-in MIC
Omni-directional stereo condenser microphone
Remote control
Indoors: greater than 49ft(15m) (straight line),
Outdoors: about 16.4ft(5m) (straight line)
• These technical specifications and design may be changed without
notice.
Technické údaje
Model: VP-D323(i)/D325(i)/D327(i)
Systém
Video signál
PAL
Systém videozáznamu
2 rotaãní hlavy, spirálov˘ systém skenování
Systém zvuk. záznamu
Rotaãní hlavy, záznam PCM (pulznû kódová modulace)
PouÏívané kazety
Digitální videokazeta Mini DV, ‰ífika pásku 6,35 mm
Rychlost posuvu pásku
SP: cca 18,83 mm/s, LP: cca 12,57 mm/s
Doba záznamu
SP: 60 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
LP: 90 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
Doba rychlého pfievíjení
PfiibliÏnû 150 sekund (pfii pouÏití kazety DVM 60)
Optick˘ snímací modul
CCD (Charge Coupled Device)
Objektiv
F 1,4 10x(optick˘), 900x (digitální), elektronicky transfokátor
PrÛmûr filtru
Ø30
LCD monitor/hledáãek
Rozmûr/poãet bodÛ
2,5 palce/123000 bodÛ (pouze model VP-D327(i): 211000 bodÛ)
Typ LCD monitoru
TFT LCD
Hledáãek
barevn˘ LCD
Konektory
1 V ‰piãka-‰piãka (terminace 75 Ω)
V˘stup Video
sloÏka Y: 1 V ‰piãka-‰piãka, 75 Ω, sloÏka C: 0,286 V ‰piãka-
V˘stup S-Video
‰piãka, 75 Ω
- 7,5 dBs (terminace 600 Ω)
V˘stup Audio
Vstup/v˘stup DV
model VP-D323i/D325i/D327i :
4-pólov˘ speciální DV konektor vstup/v˘stup,
model VP-D323/D325/D327: pouze v˘stup
Rozhraní USB
Konektor typu Mini-B
Externí mikrofon
Stereo jack Ø 3,5 mm
Obecné údaje
Napájení
DC 8,4 V , Lithium-Ionová akumulátorová baterie 7,4 V
Typ napájecího zdroje
Lithium-Ionová akumulátorová baterie,
síÈov˘ adaptér (100V-240V) 50/60 Hz
Pfiíkon (záznam)
4,7 W (LCD monitor), 3,7 W (hledáãek)
Provozní teplota
0 ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
Skladovací teplota
- 20˚C ~ 60˚C (- 4˚F ~ 140˚F)
Vnûj‰í rozmûry [mm]
délka 3,9" (99,2 mm), V˘‰ka 3,5" (89,5 mm), ‰ífika 2,3" (57,5 mm)
Hmotnost
390 g (bez Lithium-Ion baterie a kazety)
Vestavûn˘ mikrofon
V‰esmûrov˘ kondenzátorov˘ stereofonní mikrofon
Dálkov˘ ovladaã
Dosah: interiér více neÏ 49 stop (15 m) (pfiímá vzdálenost)
Exteriér: pfiibliÏnû 16,4 stop (5 m) (pfiímá vzdálenost)
• Tyto technické údaje a vzhled mohou b˘t pfiedmûtem zmûny bez pfiedchozího
upozornûní.
• Dodavatel si vyhrazuje právo mûnit technické specifikace.
Za tiskové chyby neruãíme.
CZECH
107
107

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: