Download  Print this page

Digital Still Camera Mode; Memory Stick (optional Accessory); Memory Stick Functions; ReÏim Digitálního Fotoaparátu - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Digital Still Camera mode

MEMORY STICK
(Optional Accessory)
✤ The Memory Stick stores and manages still images recorded by
the camera.

Memory Stick Functions

✤ Recording still images and MPEG4 movie
✤ Viewing still images and MPEG4 movie
I
Single
I
Slide show (Still images only)
✤ Multi display
✤ Protecting images against accidental erasure
✤ Deleting images recorded on a Memory Stick
✤ Print marking still images
✤ Formatting a Memory Stick
Notes
I
You can use most of the camera's functions when recording to the
Memory Stick.
I
"
" appears on the screen while recording to the Memory
Stick.
I
While recording or loading an image, do not eject or insert the
Memory Stick.
-
Inserting or ejecting a Memory Stick while recording or loading
an image can cause data damage.
I
If you want to save all images on the Memory Stick, set the write
protect tab on the Memory Stick to LOCK.
TM
G "Memory Stick" and
G All other product names mentioned herein may be the trademarks or
registered trademarks of their respective companies.
Furthermore, "™"and "
®
" are not mentioned in each case in this manual.
G "Memory Stick PRO" can not be used with the VP-D323(i) model.
84
84
are trademarks of Sony Corporation.
TM
ReÏim digitálního fotoaparátu
PamûÈová karta MEMORY STICK (
✤ Na kartu Memory Stick se ukládají a archivují digitální fotografie
pofiízené videokamerou.

Funkce karty Memory Stick

✤ Záznam digitálních fotografií a zábûrÛ ve
Terminal
formátu MPEG4.
✤ ProhlíÏení fotografií a zábûrÛ ve formátu
Protection
MPEG4.
tab
I
Jednotlivû.
I
V sekvenci (pouze fotografie).
✤ ProhlíÏení vût‰ího poãtu fotografií souãasnû.
✤ Ochrana fotografií pfied náhodn˘m vymazáním.
✤ Mazání fotografií zaznamenan˘ch na kartû.
✤ Oznaãování fotografií pro tisk.
✤ Formátování karty.
Poznámky
I
Pfii záznamu na kartu Memory Stick mÛÏete vyuÏít vût‰inu funkcí
videokamery.
I
Pfii záznamu na kartu se zobrazí symbol
I
Pfii záznamu nebo otevírání fotografie kartu
Memory Stick nevyjímejte ani nevkládejte.
-
VloÏením nebo vyjmutím karty Memory Stick bûhem ukládání
nebo otevírání fotografie mÛÏe dojít k po‰kození dat.
I
JestliÏe chcete v‰echny fotografie zaznamenané na kartû Memory
Stisk uchovat, nastavte na kartû západku ochrany proti vymazání
do polohy LOCK (zámek).
TM
G "Memory Stick" a
jsou ochranné známky spoleãnosti Sony
TM
Corporation.
G V‰echny ostatní znaãky a názvy zmínûné v tomto dokumentu jsou
vlastnictvím sv˘ch fiádn˘ch vlastníkÛ. Symboly "™" "
této pfiíruãce v kaÏdém jednotlivém pfiípadû uvádûny.
G S modelem VP-D323(i) nelze pouÏít karty typu "Memory Stisk
PRO"
CZECH
DoplÀkové pfiíslu‰enství)
.
" nejsou v
®

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: