Download  Print this page

Playing Back A Tape You Have Recorded On The Lcd; Pfiehrávání Záznamu Z Kazety Na Lcd Monitoru - Samsung VP-D323 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Recording

Playing back a tape you have recorded on the LCD

✤ You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
✤ Make sure that the battery pack is in place.
1. Hold down the power switch tab and turn it to
the PLAYER position.
2. Insert the tape you wish to view. (see page 27)
3. Open the LCD screen.
Adjust the angle of the LCD screen and set the
brightness or colour if necessary.
4. Press the
(REW) button to rewind the tape to
the starting point.
I
To stop rewinding, press the
I
The camcorder stops automatically after
rewinding is complete.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
playback.
I
You can view the picture you recorded on the
LCD.
I
To stop the PLAY operation, press the
Notes
I
You can also view the picture on a TV screen, after connecting the
camcorder to a TV or VCR. (see page 71)
I
Various functions are available in playback mode. (see page 73)
34
34
1
2
4
(STOP) button.
(STOP) button.
Základní metody záznamu
Pfiehrávání natoãeného záznamu na LCD monitoru
✤ Pfii pfiehrávání mÛÏete obraz sledovat na LCD monitoru.
✤ Zkontrolujte, zda je baterie nasazena na kamefie.
1. PfiidrÏte západku na hlavním vypínaãi a
pfiepnûte jej do polohy PLAYER.
2. VloÏte kazetu, kterou chcete pfiehrát (viz str. 27).
3. Odklopte LCD monitor.
Sefiiìte jeho úhel a v pfiípadû potfieby nastavte
jas a sytost barev.
4. Stisknûte tlaãítko
na místo, od kterého chcete zaãít pfiehrávat.
I
Pfievíjení ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
I
Po pfievinutí na zaãátek kazety se kamera
sama automaticky zastaví.
5. Stiskem tlaãítka
pfiehrávání.
I
Na LCD monitoru mÛÏete prohlíÏet své záznamy.
I
Pfiehrávání ukonãíte stiskem tlaãítka
Poznámky
I
Pfiipojíte-li videokameru pfiímo nebo pfies videorekordér k
televizoru, své záznamy mÛÏete pfiehrávat také na jeho obrazovce
(viz str. 71).
I
V reÏimu pfiehrávání jsou k dispozici rÛzné funkce (viz str. 73).
CZECH
(REW) a kazetu pfieviÀte
(PLAY/STILL) spusÈte
(STOP).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D323

This manual is also suitable for:

Vp-d325iVp-d327iVp-d327Vp-d323i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: