Download  Print this page

Viewing Still Images; To View A Single Image; To View A Slide Show; ProhlíÏení Fotografií - Samsung VP-D107 Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera mode

Viewing Still images

✤ You can playback and view still images recorded on the Memory
Card.
✤ There are 3 ways to view recorded images.
I
Single : To view an image frame by frame.
I
Slide show : To view all images automatically and in
consecutive order.
I
Multi display : To view 6 images at once.

To view a Single image

1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
I
The last recorded image appears.
-
If there are no recorded images on the Memory Card,
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
will display on the screen.
3. Using the
(FWD) and
desired still image.
I
To view the next image :
press the
(FWD) button.
I
To view the previous image :
press the
(REV) button.
I
Pressing
(FWD) when you are on the
last image will take you to the first image
and pressing
(REV) when you are on the first image will
take you to the last image.
I
Keep pressing
(FWD) or
quickly.

To view a slide show

1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
I
The last recorded image appears.
3. Press the
(S.SHOW) button.
I
All images will be played back consecutively for 3~4 seconds
each.
4. To stop the slide show, press the
92
92
(REV) buttons, search for the
EASY
REV
(REV) to search for an image
(S.SHOW) button again.
ReÏim digitálního fotoaparátu
ProhlíÏení fotografií
✤ Statické snímky uloÏené na pamûÈové kartû lze pfiehrávat a
prohlíÏet.
✤ ProhlíÏení lze uskuteãnit tfiemi zpÛsoby:
I
Jednotlivû: postupné prohlíÏení snímku za snímkem.
I
V sekvenci: automatické prohlíÏení v‰ech snímkÛ v pofiadí.
I
Vícenásobné (multi) zobrazení: souãasné zobrazení 6 snímkÛ.
ProhlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
I
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
-
Pokud na pamûÈové kartû nejsou uloÏeny Ïádné snímky,
zobrazí se nápis "NO STORED PHOTO!" nebo "NO
STORED MPEG4!" a symbol
3. PoÏadovan˘ statick˘ snímek vyhledejte tlaãítky
(REV).
REC SEARCH
FADE
BLC
FWD
S.SHOW
MULTI DISP.
I
PfiidrÏením tlaãítek
rychlé vyhledávání.
ProhlíÏení snímkÛ v sekvenci
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
I
Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
3. Stisknûte tlaãítko
I
V intervalu 3 - 4 sekund budou postupnû pfiehrány v‰echny
snímky.
4. Pfiehrávání sekvence zastavíte dal‰ím stiskem tlaãítka
(S.SHOW).
.
(FWD) a
I
Následující snímek se zobrazí stiskem
tlaãítka
(FWD).
I
Pfiedchozí snímek se zobrazí stiskem
tlaãítka
(REV).
I
Stiskem tlaãítka
(FWD) se bûhem
prohlíÏení posledního snímku
pfiesunete na snímek první, stiskem
tlaãítka
(REV) se bûhem prohlíÏení
prvního snímku pfiesunete na snímek
poslední.
(FWD) nebo
(REV) lze uskuteãnit
(S.SHOW).
CZECH

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D107

This manual is also suitable for:

Vp-d107i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: