Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Checking Wear Of Chain, Front And Rear Sprockets; Controle Van Het Gebruik Van De Ketting, Het Tandrad En Kroon

Hide thumbs

Advertisement

Tighten the nut (1).
Check chain clearance.
NOTE
WHEEL CENTRING IS CARRIED OUT
USING THE IDENTIFIABLE FIXED
REFERENCES
(2-3)
CHAIN TENSIONER PAD MOUNTS ON
THE SWINGARM ARMS, IN FRONT OF
THE WHEEL AXLE.
04_36
Locking torques (N*m)
Rear wheel nut
120 Nm (88.5 lbf ft)
Checking wear of chain, front
and rear sprockets
Also check the following parts and make
sure that the chain, pinion and sprocket
do not have:
Damaged rollers.
Loosened pins.
Dry, rusty, flattened or jammed
chain links.
Excessive wear.
Missing sealing rings.
Excessively worn or damaged
pinion or sprocket teeth.
voertuig te controleren of dezelf-
de referenties (2 - 3) overeen-
komen.
Sluit de twee tegenmoeren (4).
Sluit de moer (1).
Controleer de speling van de
ketting.
INSIDE
THE
N.B.
VOOR HET CENTREREN VAN HET
WIEL ZIJN ER VASTE REFERENTIES
(2-3) VOORZIEN, DIE MEN IN DE ZIT-
TEN VAN DE SLEDEN VAN DE KET-
TINGSPANNER OP DE ARMEN VAN
DE VORK VINDT, VÓÓR DE WIELPIN.
Aandraaikoppels (N*m)
Moer achterwiel
120 Nm (88,5 lbf ft)
Controle van het gebruik van
de ketting, het tandrad en
kroon
Controleer bovendien de volgende delen,
en controleer of de ketting, het rondsel en
de kroon geen:
Beschadigde rollen hebben.
Geloste pinnen hebben.
Droge, verroeste, samenge-
drukte of afgeslagen schakels
hebben.
Excessieve slijtage vertonen.
Ontbrekende dichtingsringen
hebben.
173

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: