Download Print this page

Advertisement

Press the button twice within 1.5
seconds; the next engine map is
displayed in negative against a
black background. To select this
engine map, press the starter
button within 1.5 seconds. Oth-
erwise, the next engine map in
the sequence will be displayed
in negative against a black
background. When the desired
map is shown, press the starter
button and the desired map will
be displayed normally. In any
case, do not "open" the throttle
during this operation. If the throt-
tle is opened, the activation
process for the new engine map
by the ECU is interrupted (the
map symbol is displayed nor-
mally and flashing) until the
throttle is closed again, allowing
the ECU to complete the proce-
dure.
CAUTION
IF THE THROTTLE IS OPENED WHILE
A NEW MAP IS DISPLAYED IN NEGA-
TIVE AGAINST A BLACK BACK-
GROUND (INDICATING THAT IT IS
STILL BEING ACTIVATED BY THE
ECU), THE NEW MAP SELECTED
WILL START TO FLASH (DISPLAYED
NORMALLY) BUT WILL NOT BE EF-
FECTIVELY APPLIED UNTIL THE
THROTTLE IS RELEASED AGAIN.
38
druk twee maal binnen 1,5 se-
conde op de knop; de volgende
lokalisatie zal "negatief" aange-
duid worden op het display.
Druk binnen 1,5 seconden op de
startknop als u deze lokalisatie
wenst te kiezen. In het omge-
keerde geval zal de volgende
lokalisatie van de sequentie ne-
gatief worden weergegeven.
Wanneer de gewenste lokalisa-
tie wordt weergegeven, moet op
de startknop gedrukt worden en
zal de gewenste lokalisatie "po-
sitief" worden weergegeven. Tij-
dens deze handeling mag de
gashendel in geen enkel geval
"geopend" worden. Als u de
gashendel opent wordt de aan-
vaarding door de elektronische
besturingsunit ECU van de nieu-
we lokalisatie onderbroken (de
lokalisatie knippert "in positief")
tot u de gashendel sluit, zodat
de ECU de handeling kan vol-
tooien.
LET OP
DE NIEUW GEKOZEN LOKALISATIE
BEGINT OP POSITIEF OP HET DIS-
PLAY TE KNIPPEREN ALS U HET
GASCOMMANDO BEDIENT TERWIJL
OP HET DISPLAY DE NIEUWE LOKA-
LISATIE NEGATIEF WORDT WEER-
GEGEVEN EN ZICH DUS NOG IN DE
FASE VAN DE AANVAARDING DOOR
DE CENTRALE BEVINDT. DE NIEUWE
LOKALISATIE WORDT PAS TOEGE-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: