Download Print this page

Advertisement

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU
for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please read it
carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details
and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle
well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed
over to the new owner in the event of sale.
aprilia WIL U BEDANKEN
omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij
raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen
in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen
dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig,
waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste
moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.
Tuono V4
Ed. 04 2011

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

   Summary of Contents for APRILIA Tuono V4

 • Page 1

  APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice.

 • Page 2

  The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an authorised aprilia Dealer or Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs.

 • Page 3

  Personal safety Persoonlijke veiligheid Failure to completely observe these instructions will Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden result in serious risk of personal injury. opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge- volg hebben. Safeguarding the environment Bescherming van Sections marked with this symbol indicate the correct Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden...

 • Page 5: Table Of Contents

  Stand..................16 Standaard................... 16 Reporting of defects that affect safety........17 Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei- System a-PRC (Aprilia Performance Ride Control)..... 17 ligheid..................17 VEHICLE..................19 Antiblokkeersysteem a-PRC (Aprilia Performance Ride Control) Arrangement of the main components......... 21 .......................

 • Page 6

  System a-PRC (Aprilia Performance Ride Control)..... 61 Startknop..................60 Immobilizer system operation..........74 Stopschakelaar motor..............61 Opening the saddle..............75 Antiblokkeersysteem a-PRC (Aprilia Performance Ride Control) Glove/tool kit compartment............78 ....................... 61 Identification................. 78 De werking van het immobilizersysteem........74 USE....................

 • Page 7

  Fuses................... 150 Controle van het elektrolytpeil............ 147 Lamps..................153 Opladen van de accu..............147 Headlight adjustment............... 155 Länger stillegen................148 Front direction indicators............. 158 Zekeringen..................150 Rear optical unit................158 Lampjes..................153 Rear turn indicators..............159 Afstellen van de koplamp............155 Number plate light................

 • Page 9: General Rules

  Tuono V4 Chap. 01 General rules Hst. 01 Algemene normen...

 • Page 10: Foreword

  Foreword Vooronderstelling NOTE N.B. CARRY OUT THE MAINTENANCE OP- WANNEER HET VOERTUIG WORDT ERATIONS AT HALF THE INTERVALS GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF SPECIFIED IF THE VEHICLE IS USED STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WE- IN WET OR DUSTY AREAS, OFF GEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF ROAD OR FOR SPORTING APPLICA- RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDS- TIONS.

 • Page 11: Fuel

  Fuel Brandstof CAUTION LET OP THE FUEL USED TO POWER INTER- DE BRANDSTOF DIE WORDT GE- NAL COMBUSTION ENGINES IS HIGH- BRUIKT VOOR DE AANDRIJVING VAN LY FLAMMABLE AND MAY BE EX- DE ONTPLOFFINGSMOTOR IS UI- PLOSIVE UNDER CERTAIN CONDI- TERST BRANDBAAR EN KAN EXPLO- TIONS.

 • Page 12: Hot Components

  NEN HET UITSTROMEN VAN BRAND- STOF VEROORZAKEN. Hot components Warme onderdelen The engine and the exhaust system com- De motor en de onderdelen van de uit- ponents get very hot and remain in this laatinstallatie worden zeer warm en blij- condition for a certain time interval after ven lang warm, ook nadat de motor wordt the engine has been switched off.

 • Page 13: Used Engine Oil And Gearbox Oil

  TOXIC, COOLANT HAS A SWEET FLA- KOELVLOEISTOF GIFTIG, VOUR WHICH MAKES IT VERY AT- MAAR HEEFT TOCH EEN ZOETE TRACTIVE ANIMALS. NEVER SMAAK, WAT HEM UITERST AAN- LEAVE THE COOLANT IN OPEN CON- TREKKELIJK MAAKT VOOR DIEREN. TAINERS IN AREAS ACCESSIBLE TO LAAT DE KOELVLOEISTOF NOOIT IN ANIMALS AS THEY MAY DRINK IT.

 • Page 14: Brake And Clutch Fluid

  WASH YOUR HANDS CAREFULLY MEN RAADT AAN OM DE HANDEN AFTER HANDLING OIL. ZORGVULDIG TE WASSEN NA HET HANTEREN VAN OLIE. HAND THE OIL OVER TO OR HAVE IT COLLECTED BY THE NEAREST USED BEZORG HEM AAN OF LAAT HEM OP- OIL RECYCLING COMPANY OR THE HALEN DOOR HET DICHTSTBIJZIJN- SUPPLIER.

 • Page 15: Battery Hydrogen Gas And Electrolyte

  KEEP OUT OF THE REACH OF CHIL- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN DREN HOUDEN Battery hydrogen gas and Elektrolyt en waterstofgas van electrolyte de accu CAUTION LET OP THE BATTERY ELECTROLYTE IS DE ELEKTROLYT VAN DE ACCU IS TOXIC, CORROSIVE AND AS IT CON- GIFTIG EN BIJTEND, EN IN CONTACT TAINS SULPHURIC ACID, IT CAN MET DE HUID KAN HET BRANDWON-...

 • Page 16: Stand

  BATTERY RELEASES EXPLOSIVE DRINKEN, DAARNA MAGNESIUM- GASES; KEEP AWAY FROM MELK OF VEGETALE OLIE DRINKEN, FLAMES, SPARKS, CIGARETTES OR EN ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAAD- ANY OTHER HEAT SOURCES. EN- PLEGEN. DE ACCU VERSPREIDT EX- SURE ADEQUATE VENTILATION PLOSIEVE GASSEN EN MOET DUS WHEN SERVICING OR RECHARGING UIT DE BUURT WORDEN GEHOUDEN THE BATTERY.

 • Page 17: Reporting Of Defects That Affect Safety

  Performance Ride Control) (Aprilia Performance Ride Control) (if applicable) (waar voorzien) a-PRC system (Aprilia Performance a-PRC (Aprilia Performance Ride Con- Ride Control) trol) systeem The a-PRC system consists of the follow- Het a-PRC systeem bestaat uit de vol- ing control systems:...

 • Page 18

  Legende: a-PRC: motorcycle with a-PRC system a-PRC: motorfiets voorzien van het a- (Aprilia Performance Ride Control) PRC (Aprilia Performance Ride Control) systeem std: motorcycle without a-PRC system (Aprilia Performance Ride Control) std: motorfiets niet voorzien van het a- PRC (Aprilia Performance Ride Control)

 • Page 19: Vehicle

  Tuono V4 Chap. 02 Vehicle Hst. 02 Voertuing...

 • Page 20

  02_01...

 • Page 21: Arrangement Of The Main Components

  02_02 Arrangement of the main Plaats van de components (02_02) hoofdcomponenten (02_02) key: Legende: 1. Left side fairing 1. Linker zijbekleding 2. Left turn indicator 2. Linker richtingaanwijzer 3. Horn 3. Akoestische melder 4. Left headlamp 4. Linker voorlicht 5. CLF ECU (Tone wheel reading 5.

 • Page 22

  20. Slot van het zadel / documen- 23. Side stand tenruimte / gereedschapskit 24. Gear lever 21. Linker voetensteun passagier 25. AQS (Aprilia Quick Shift) (if fit- 22. Linker voetsteun bestuurder ted) 23. Laterale standaard 26. Left hand fairing lug 24.

 • Page 23

  45. Right side fairing 41. Rechter koplamp 46. Front tone wheel (if applicable) 42. Rechter richtingaanwijzer voor- 47. Gear lever 48. Right hand rider footrest 43. Dop van het expansievat 49. Rear brake pump and fluid res- 44. Expansievat koelvloeistof ervoir 45.

 • Page 24: Dashboard

  02_03 Dashboard (02_03) Legenda (02_03) Legende: key: 1. Drukknop van de akoestische 1. Horn button melder 2. Turn indicator control 2. Commando van de richtingaan- 3. MODE Control wijzers 4. Clutch control lever 3. Commando MODE 5. High beam flashing switch 4.

 • Page 25: Analog Instrument Panel

  12. "+" button (if applicable) 8. Gashandvat 13. "-" button (if applicable) 9. Drukknop voor het stilleggen van de motor 10. Startknop 11. Hendel van de voorrem 12. Toets "+" (waar aanwezig) 13. Toets "-" (waar aanwezig) Analog instrument panel Analoog instrumentenpaneel (02_04, 02_05) (02_04, 02_05)

 • Page 26

  Het dashboard el accepts a maximum of four keys at the aanvaardt tegelijkertijd maximum vier same time: contact an Official Aprilia sleutels: voor hun activering of voor het Dealer to enable these keys or to disable desactiveren van een verloren sleutel, a key that has been lost.

 • Page 27: Light Unit

  'KEY ON' te draaien, tors on the instrument panel are wordt op het dashboard het vol- lit for two seconds: gende twee seconden lang weergegeven: - The 'Tuono V4' logo - Het logo 'Tuono V4' - All warning lights 02_07 - Alle controlelampen...

 • Page 28

  H12 zonder aanduiding AM / PM) of chronometer (selecteerbaar in het 4) Map selected; menu). 02_09 5) ALC (Aprilia Launch Control); 4) Gekozen kaart; 6) ATC (Aprilia Traction Control); The lev- 5) ALC (Aprilia Launch Control); el is displayed in negative against a black...

 • Page 29

  ECU; satie die in de regeleenheid aanwezig is; 4) Map selected; 4) Gekozen kaart; 5) ATC (Aprilia Traction Control); The lev- 5) ATC (Aprilia Traction Control); De 02_10 el is displayed in negative against a black AWC (Aprilia Wheelie Control) is geacti-...

 • Page 30

  TRIP 1/TRIP 2 MODE (std) MODALITEIT ROAD - TRIP 1/TRIP 2 (std) 1) Water temperature (displayed either in °C or °F); 1) Meting van de watertemperatuur (in C ° of in F°); 2) Gear selected; 2) Versnelling ingeschakeld; 3) Clock (in 24H format or in 12H format with no AM/PM indication) or chronome- 3) Klok (weergave in modaliteit H24 en ter (selectable from menu).

 • Page 31

  Two kilometres after the low fuel warning 2 km na de inschakeling van de contro- light turns on, the kilometres travelled lelamp van de brandstofreserve ver- with low fuel are shown on the digital dis- schijnt op het digitaal display de aandui- play.

 • Page 32: Alarms

  This indicator may be reset once schijnt een icoon met het symbool van de the scheduled service has been comple- Engelse sleutel. Wanneer de geprogram- ted by an authorised Aprilia Dealer or meerde onderhoudshandelingen bij de service centre. Dealers en Erkende Aprilia Garages worden uitgevoerd, kan deze aanduiding The "spanner"...

 • Page 33

  Men moet zich onmiddellijk tot so that the rider is able to reach an Official een Officiële aprilia Dealer wenden. In Aprilia Dealer at low speed. According to deze gevallen activeert de centrale een the type of failure, performance can be...

 • Page 34

  werking wordt het gascommando ge- deactiveerd). Oil failure Onregelmatigheid olie In case of failing oil pressure or oil pres- In geval van een onregelmatigheid van sure sensor failure, the bulb and the red de oliedruk of de sensor van de oliedruk, general warning light turn on the instru- meldt het dashboard de onregelmatig- ment panel.

 • Page 35: Mapping Selection

  Turn indicator malfunction Storing Richtingaanwijzer When the instrument panel detects a fail- Wanneer het dashboard het stukgaan ing turn indicator, the turn indicator warn- van de richtingaanwijzers detecteert, ing light flashes twice as fast and the knippert de controlelamp van de richting- problem is signalled on the digital display.

 • Page 36

  GEN EN/OF MET EEN SLECHTE WEG- LIGGING WORDT AFGERADEN. The "S" engine management map is tail- De lokalisatie "S" werd bedacht voor een ored for performance-oriented use. In sportief gebruik. In deze modaliteit zijn de this mode the vehicle's performance in prestaties van het voertuig in de eerste first and second gear is reduced.

 • Page 37

  02_24 The rider may cycle through the different De overgang naar de verschillende loka- engine maps by pressing the starter but- lisaties gebeurt door middel van de in- ton, which may be used to select maps werkingstelling van de startknop die 5 once 5 seconds have elapsed after en- sec na de start van de motor de functie gine start.

 • Page 38

  • • Press the button twice within 1.5 druk twee maal binnen 1,5 se- seconds; the next engine map is conde op de knop; de volgende displayed in negative against a lokalisatie zal "negatief" aange- black background. To select this duid worden op het display.

 • Page 39: Control Buttons

  PAST ALS U HET GASCOMMANDO LOSLAAT. Control buttons (02_25) Commandoknoppen (02_25) Trip journal 1 and 2 Boordjournaal 1 en 2 There are two trip journals available. Er zijn twee boordjournaals aanwezig. Press and hold down the MODE control Met een lange druk op het Bediening MO- to the left to select the TRIP JOURNAL 1;...

 • Page 40

  With the following options: TRIP ODOM- 8) MENU (enkel wanneer het voertuig ETER, TRAVELLING TIME, MAXIMUM stilstaat). SPEED, MEAN SPEED, AVERAGE Bij de volgende trefwoorden: HODOME- FUEL CONSUMPTION, press and hold TER PARTIEEL, TIJDSDUUR, MAXI- down the central key to reset all the indi- MUM SNELHEID, GEMIDDELDE SNEL- cations stored in the active TRIP JOUR- HEID, GEMIDDELD BRANDSTOFVER-...

 • Page 41: Advanced Functions

  keeping starts again following the steps Met een lange druk op de centrale toets described above. of wanneer de snelheid terugkeert naar nul, wordt de meting geannuleerd, en op Once 40 timekeeping sessions have het display verschijnt de laatste meting. been acquired, acquisition stops and the De sessie start weer zoals hierboven message "FULL"...

 • Page 42

  - DIAGNOSIS - TALEN - LANGUAGES 02_27 MENU (std) MENU (std) - EXIT - EXIT - SETTINGS - INSTELLINGEN - CHRONOMETER - CHRONOMETER - DIAGNOSIS - DIAGNOSTIEK - LANGUAGES. - TALEN. 02_28 SETTINGS INSTELLINGEN The SETTINGS menu consists of the fol- Het menu van de INSTELLINGEN be- lowing options: staat uit de volgende trefwoorden:...

 • Page 43

  - CODE RESET - HERSTELLING VAN DE CODE - °C / °F - °C/°F - 12/24 h - 12/24 h The functions of the settings menu are De functies van het menu van de instel- indicated in the following sections. lingen worden aangeduid in de volgende paragrafen.

 • Page 44

  Press the MODE command central part van het bediening MODE verlaagt de to store the set value and to exit the clock waarde van de minuten. adjustment function. Een druk op het centrale deel van het be- diening MODE slaat de ingestelde waar- de op, en wordt de modaliteit van de regeling van de klok verlaten.

 • Page 45

  • If the set threshold value is exceeded, the MAXIMUM TOERENTAL: gear change warning light on the instru- 15000 toeren/min (rpm) ment panel starts to flash. It turns off Bij het overschrijden van de vastgestelde when the value goes back below the waarde knippert de controlelamp van de threshold limit.

 • Page 46

  02_32 CODE CHANGE CODE WIJZIGEN This function is used to modify an old Deze functie wordt gebruikt wanneer code. Once you have entered this func- men over de oude code beschikt, en wan- tion, the following message is displayed: neer men deze wil wijzigen. In deze func- tie verschijnt de melding: "ENTER OLD CODE"...

 • Page 47

  Wanneer voor de eerste keer wordt op- geslagen, wordt enkel het invoeren van de nieuwe code gevraagd. CODE RESET CODE RESETTEN This function is used to set a new code Deze functie wordt gebruikt wanneer when the old one is not available; in this men niet over de oude code beschikt en case, at least two keys will have to be in- wanneer men deze wil wijzigen, in dit ge-...

 • Page 48

  INSTELLINGEN a-PRC (indien aanwe- PRC) zig) NOTE N.B. THIS MODE CAN ONLY BE AC- U KUNT DEZE MODALITEIT UITSLUI- CESSED IF THE ATC (Aprilia Traction TEND BETREDEN ALS HET ATC (Apri- Control) SYSTEM IS ACTIVE. lia Traction Control) SYSTEEM GEAC- TIVEERD IS.

 • Page 49

  This mode allows the rider to set/activate In deze modaliteit kunt u bij stilstaand AWC (Aprilia Wheelie Control) level and voertuig de AWC (Aprilia Wheelie Con- set ALC (Aprilia Launch Control) levels, trol) niveaus instellen/activeren en de with the vehicle at a standstill.

 • Page 50

  CAUTION LET OP TO GAIN FAMILIARITY WITH THE WE RADEN U AAN OM IN HET BEGIN AWC AND ALC SYSTEMS, PREFERA- DE WAARDE "3" IN TE STELLEN OM BLY USE LEVEL "3" TO START WITH. MET HET SYSTEEM VERTROUWD TE AND THEN, ONCE YOU FEEL COM- RAKEN.

 • Page 51

  - KLOK / CHRONOMETER - WISSEN METINGEN CLOCK/CHRONOMETER KLOK / CHRONOMETER This function allows you to select which Hiermee kan de functie geselecteerd function to have at the top of the display: worden die bovenaan het display moet clock or chronometer. weergegeven worden: klok of chronome- ter.

 • Page 52

  02_36 CALIBRATING CALIBRATING To calibrate the a-PRC (Aprilia Perform- Rijd ongeveer 10 seconden lang in de ance Ride Control) system, ride for ap- tweede versnelling met een snelheid van proximately 10 seconds in a straight line 40 +/- 2 km/h (24.85 +/- 1.24 mph) op een...

 • Page 53

  RATIO (PINION-SPROCKET COMBI- DEFINITIEVE TRANSMISSIEVERHOU- NATION). DING (RONDSEL-TANDENKROON) GEWIJZIGD WORDT. IF THE VEHICLE IS FITTED WITH TYRES OTHER THAN THOSE INDICA- HET KAN NODIG BLIJKEN OM DE NI- TED IN THIS USE AND MAINTENANCE VEAUS VOOR DE INSTELLING VAN MANUAL, THE LEVEL SETTINGS OF HET SYSTEEM TE WIJZIGEN OM HET- THE SYSTEM MAY NEED TO BE ZELFDE GEDRAG VAN HET ATC SYS-...

 • Page 54

  Om het te Aprilia dealers. activeren moet de toegangscode inge- voerd worden, die enkel in het bezit is van de erkende dealers van Aprilia. LANGUAGES TALEN Open the configuration menu to access Vanaf het configuratiemenu kan de func- the LANGUAGES function.

 • Page 55: Ignition Switch

  Ignition switch (02_37) Startschakelaar (02_37) The ignition switch (1) is located on the De ontstekingsschakelaar (1) bevindt headstock upper plate. zich op de bovenste plaat van de kop van de stuurinrichting. The vehicle is supplied with two keys (one is the spare key). Bij het voertuig worden twee sleutels bij- geleverd (één reservesleutel).

 • Page 56: Locking The Steering Wheel

  Once the key has been extracted, the im- Het positielicht van het voorlicht en de mobilizer system is active (if present). positielichten van het achterlicht worden geactiveerd. Het is mogelijk om de sleutel te verwijderen. Nadat de sleutel wordt verwijderd, is het immobilizersysteem ac- tief (indien aanwezig).

 • Page 57: A-prc Setting Buttons

  a-PRC setting buttons (02_39, Knoppen regeling a-PRC 02_40) (02_39, 02_40) (if applicable) (waar voorzien) These allow the rider to adjust the set- Maken het mogelijk om de diverse func- tings of the different functions of the a- ties van het a-PRC in te stellen. PRC system.

 • Page 58: Horn Button

  Horn button (02_41) Drukknop claxon (02_41) Press it to activate the horn. De akoestische melder wordt in werking gesteld door op de drukknop te drukken. 02_41 Switch direction indicators Schakelaar richtingaanwijzers (02_42) (02_42) Move the switch to the left, to indicate a Verplaats de schakelaar naar links, om left turn;...

 • Page 59: High/low Beam Selector

  With the vehicle at a standstill (speed = Als het voertuig stil staat, en de snelheid zero), the turn indicators continue flash- dus gelijk is aan nul, blijven de richting- ing indefinitely. aanwijzers oneindig knipperen. With the vehicle in motion, the turn indi- Als het voertuig in beweging is, springen cators self-cancel when one the two fol- de richtingaanwijzers automatisch terug...

 • Page 60: Passing Button

  Passing button (02_44) Knop die knippert voor groot licht (02_44) Uses the high beam flash in case of dan- ger or emergency. Hiermee kan men het knipperen van het groot licht gebruiken, in geval van gevaar Releasing the switch deactivates the high of nood.

 • Page 61: Engine Stop Switch

  (Aprilia Performance a-PRC (Aprilia Performance Ride Con- Ride Control) trol) systeem Aprilia Performance Ride Control is an Aprilia Performance Ride Control is een engine torque control system that helps systeem dat het koppel van de motor improve performance and enhance safe- controleert en zo de performance en de ty for the rider.

 • Page 62

  - Controlelamp knippert (snel knippe- rend): als een van de functies van het systeem a-PRC (ATC, AWC e ALC) op de tractiecontrole ingrijpt. Aprilia Traction Control Aprilia Traction Control Traction control: a system designed to Tractiecontrole: het is een systeem om help the rider control wheelspin.

 • Page 63

  ATC is a system that monitors and, if nec- De ATC is een systeem dat het slippen essary, limits rear wheelspin under ac- van het achterwiel tijdens het versnellen celeration to increase vehicle stability. controleert en eventueel beperkt om de stabiliteit van het voertuig te bevorderen.

 • Page 64

  The ATC system also responds optimally Het ATC systeem grijpt optimaal in tij- and limits wheelspin during cornering. dens het rijden in bochten en controleert het slippen dus ook tijdens deze rijfase. This is made possible by the inertia sen- sor platform, which provides the ECU Dit is mogelijk dankzij de aanwezigheid with precise information concerning the...

 • Page 65

  TWEEN TONE WHEEL AND SENSOR TEERD EN WEER GEMONTEERD IS THE ONE SPECIFIED. FOR CHECK- WORDEN. WEND UT TOT EEN ER- ING AND ADJUSTMENT, CONTACT KENDE Aprilia GARAGE VOOR DE AN Authorised APRILIA Workshop. CONTROLE EN DE AFSTELLING ER- VAN.

 • Page 66

  NOTE N.B. PROLONGED ROTATION OF THE ALS HET ACHTERWIEL LANG BLIJFT REAR WHEEL WHILE THE FRONT DRAAIEN TERWIJL HET VOORWIEL WHEEL IS STATIONARY (BURNOUT, GEBLOKKEERD IS (BURNOUT, MO- MOTORCYCLE ON CENTRE STAND TOR OP CENTRALE STANDAARD, ETC.) MAY CAUSE THE SYSTEM TO ENZ).

 • Page 67

  0,3 - 2,00 mm (0.012 - 0.079 in) To activate the system, press and hold Houd de "+" steltoets langdurig ingedrukt the "+" setting button, the value "1" is om het systeem te activeren. Op het dis- shown on the display. play wordt de waarde "1"...

 • Page 68

  LEVEL "1" IS RECOMMENDED FOR VINGSOMSTANDIGHEDEN USE BY EXPERT RIDERS IN IDEAL KUNT TEGENKOMEN. ROAD SURFACE CONDITIONS. HET NIVEAU "1" IS GESCHIKT VOOR ALL OTHER LEVELS ARE INTER- ERVAREN GEBRUIKERS EN VOOR MEDIATE SETTINGS BETWEEN LEV- EEN OPTIMALE WEGLIGGING. EL "1" AND LEVEL "8". DE ANDERE NIVEAUS BEVINDEN ZICH TUSSEN HET NIVEAU "1"...

 • Page 69

  Aprilia Wheelie Control Aprilia Wheelie Control Wheelie control: a system designed to Wheeling controle: het is een systeem help the rider control wheeling by reduc- dat bedacht is om de bestuurder te hel- ing torque to gently lower the front wheel pen het fenomeen van het stiegeren te to the ground.

 • Page 70

  RELATIVE PARAGRAPHS FOR EACH AFZONDERLIJKE FUNCTIES VOOR INDIVIDUAL FUNCTION. OVERIGE INFORMATIE OVER DE NI- VEAUS. Aprilia Launch Control Aprilia Launch Control Launch control: a system designed to Gecontroleerde lancering: het is een help the rider optimise acceleration dur- systeem dat bedacht is om de bestuurder ing standing starts.

 • Page 71

  CAUTION LET OP ALC MUST BE USED WITH EXTREME HET ALC SYSTEEM DIENT HEEL PRUDENCE AS THERE IS NO FUNC- VOORZICHTIG GEBRUIKT TE WOR- TION TO PREVENT THE MOTORCY- DEN AANGEZIEN HET GEEN SYS- CLE FROM FLIPPING IN ANY OF THE TEEM IS TEGEN OVER DE KOP THREE POSSIBLE LEVELS.

 • Page 72

  To activate ALC in the level selected pre- tijdig, bij snelheid nul, de knoppen "+" en viously from the menu, with the vehicle "-" langer dan 3 seconden ingedrukt te stationary, simultaneously press and worden, tot op de digitale display het hold "+"...

 • Page 73

  De 3 systemen kunnen afzonderlijk another and can function simultaneously. van elkaar ingesteld worden en kunnen tegelijkertijd ingrijpen. Aprilia Quick Shift Aprilia Quick Shift A system that enables upshifts without Dit systeem maakt het mogelijk om naar using the clutch and without changing the een hogere versnelling over de schake- throttle position.

 • Page 74: Immobilizer System Operation

  SNELLING BIJ EEN GEOPENDE GAS- HENDEL. HET SYSTEEM IS NIET ACTIEF ALS U EEN HELLING OP RIJDT. Immobilizer system operation De werking van het (02_47) immobilizersysteem (02_47) For enhanced theft protection, the vehi- Om de bescherming tegen diefstal te ver- cle is equipped with an electronic immo- hogen, is het voertuig uitgerust met een bilizer system that is activated automati-...

 • Page 75: Opening The Saddle

  DATA STORAGE OPERATION CAN toestaat. ONLY BE PERFORMED AT AN Aprilia official DEALER. LET OP DATA STORAGE PROCEDURE CAN- IMMOBILIZERSYSTEEM CELS THE EXISTING CODES. THERE- VIER SLEUTELS OPSLAAN. FORE, IF A CUSTOMER WANTS TO...

 • Page 76

  • • Remove the passenger seat by Zorg er voor dat het zadel van raising first the end. de passagier makkelijk kan ver- wijderd worden door eerst de uiteinden op te heffen. 02_49 • • Complete removal by raising Vervolledig de verwijdering door and sliding the passenger seat.

 • Page 77

  02_52 Refitting Hermontage • • Carry out the procedure descri- Het hierboven beschrevene in bed above in reverse order. omgekeerde volgorde herhalen. • • After refitting and fastening the Nadat het zadel weer werd ge- saddle, place the Allen key in monteerd en bevestigd, moet de the relative seat under the pas- zeskantsleutel in de hiervoor be-...

 • Page 78: Glove/tool Kit Compartment

  DOCUMENTENRUIMTE / GEREED- SCHAPSKIT. Glove/tool kit compartment Documentenvakje/ (02_54) gereedschapskit (02_54) • • The saddle must be removed in Voor toegang tot de documen- order to access the glovebox / tenruimte / gereedschapskit toolkit. moet het zadel afgenomen wor- • The tool kit is hooked to the bot- den.

 • Page 79

  (VIN) HAS BEEN MODIFIED OR CAN- NIEUWE VOERTUIGEN GEANNU- NOT BE QUICKLY DETERMINED. LEERD WORDEN ALS HET SERIE- NUMMER VAN DE IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG (VIN) GEWIJ- ZIGD WERD OF NIET ONMIDDELLIJK KAN BEPAALD WORDEN. CHASSIS NUMBER FRAMENUMMER The chassis number is stamped on the Het framenummer is gedrukt op de kop right side of the headstock.

 • Page 81: Use

  Tuono V4 Chap. 03 Hst. 03 Gebruik...

 • Page 82: Checks

  AL INJURY OR DAMAGE TO THE VE- REN VAN DEZE HANDELINGEN KAN HICLE. DO NOT HESITATE TO CON- ERNSTIGE LETSELS AAN UZELF OF TACT AN OFFICIAL Aprilia DEALER IF SCHADE AAN HET VOERTUIG VER- YOU DO NOT UNDERSTAND HOW OORZAKEN. AARZEL NIET OM ZICH SOME CONTROLS WORK OR IF A TE WENDEN TOT EEN Officiële Aprilia...

 • Page 83

  ONTROLLI PRELIMINARI ONTROLLI PRELIMINARI Front and rear disc brake Check for proper operation. Check Voorste en achterste schijfrem Controleer de werking, de loze slag brake lever empty travel and brake van de commandohendels, het peil fluid level. Check for leaks. Check van de vloeistof en eventuele brake pads for wear.

 • Page 84

  fraying. Lubricate the joints if motor. Vervang de kabel als hij necessary. beschadigd is. Smeer indien nodig de bewegingsplaatsen. Steering Check that rotation is free and smooth to the end of the stroke on Stuur Controleer of de rotatie vrij is tot both sides, with no clearance or aan de eindslag op beide kanten, slack.

 • Page 85: Refuelling

  Tone wheels Check that the tone wheels are Lichten, controlelampen, Controleer de correcte werking van perfectly clean good akoestische melder, schakelaars akoestische visuele conditions. van het achterste stoplicht en mechanismen. Vervang elektrische mechanismen lampjes of grijp in bij defecten. Geluidswielen Controleer of de geluidswielen perfect rein zijn en niet beschadigd zijn.

 • Page 86

  CAUTION LET OP DO NOT ADD ADDITIVES OR ANY VOEG GEEN ADDITIEVEN OF ANDE- OTHER SUBSTANCES TO THE FUEL. RE STOFFEN AAN DE BRANDSTOF TOE. WHEN USING A FUNNEL OR ANY OTHER ELEMENT, MAKE SURE IT IS WANNEER EEN TRECHTER OF IETS PERFECTLY CLEAN.

 • Page 87: Rear Shock Absorbers Adjustment

  CONTROLEER OF DE DOP CORRECT GESLOTEN IS. Rear shock absorbers Regulering achterdempers adjustment (03_03) (03_03) The rear suspension consists of a spring- De achterste ophanging bestaat uit een shock absorber unit linked to the frame groep veerschokdemper, die verbonden via uniball joints and to the swingarm via is door middel van een uni-ball aan het a linkage system.

 • Page 88

  LET OP CONDITIONS, OFF ROAD OR FOR TRACK USE. WANNEER HET VOERTUIG WORDT GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF REAR SHOCK ABSORBER STAND- STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WE- ARD SETTING IS ADJUSTED TO MEET GEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF SPORTING RIDING. RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDS- HANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HOWEVER, THIS SET CAN BE ADJUS- HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL...

 • Page 89

  THE STROKE ON BOTH SIDES SO AS DEZE INRICHTING TE RIJDEN OP WE- NOT DAMAGE THEM. GEN EN AUTOSTRADES. VOOR HET TELLEN VAN HET AAN- TAL KLIKKEN EN/OF DRAAIEN VAN HET REGELREGISTER (1 - 2), VER- TREKT MEN STEEDS VAN DE HARD- STE INSTELLING (VOLLEDIGE ROTA- TIE VAN HET REGISTER IN WIJZER- ZIN).

 • Page 90

  FOR THE CORRECT SETTING PA- RESPECTEER STEEDS HET AANBE- RAMETERS, READ THE PARAGRAPH VOLEN REGELINGSVELD. "SETTING THE REAR SHOCK AB- SORBER" CAREFULLY. LET OP Take your vehicle to an official Aprilia VOOR INSTELLINGSPARAME- dealer, if necessary. TERS, AANDACHTIG PARA- GRAAF "INSTELLING ACHTERSTE TRY RIDING THE VEHICLE ON THE SCHOKDEMPERS"...

 • Page 91: Rear Shock Absorbers Setting

  Rear shock absorbers setting Instelling achterste (03_04) schokdempers (03_04) SPORT SETTINGS MAY BE USED ON- DE REGELINGEN VOOR SPORTIEF LY FOR OFFICIAL COMPETITIONS TO GEBRUIK MOGEN UITSLUITEND UIT- BE CARRIED OUT ON TRACKS, GEVOERD WORDEN VOOR GEORGA- AWAY FROM NORMAL ROAD TRAF- NISEERDE WEDSTRIJDEN OF SPOR- FIC AND WITH THE AUTHORISATION TIEVE EVENEMENTEN, DIE ALLES-...

 • Page 92: Front Fork Adjustment

  Controleer de sluiting van alle pension joints. onderdelen en de werking van 03_05 alle bewegingsplaatsen van de CAUTION voorste en achterste ophanging. PLEASE CONTACT AN Official Aprilia Dealer TO HAVE THE FRONT FORK...

 • Page 93

  VOOR DE VERVANGING VAN DE OLIE VAN DE VOORVORK EN DE OLIE- KEERRINGEN, WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële Aprilia Dealer The front suspension consists of a hy- De voorste ophanging bestaat uit een hy- draulic fork connected to the headstock draulische vork, verbonden door middel by means of two plates.

 • Page 94

  VAN DE VEER VERHOOGT, MOET MEN OOK DE HYDRAULISCHE REM- MING IN EXTENSIE VERHOGEN, OM PLOTSELINGE STUITERINGEN TIJ- DENS HET RIJDEN TE VERMIJDEN. Standard front fork setting is adjusted to De standaardinstelling van de voorvork is suit most high and low speed riding con- zodanig geregeld om te voldoen aan de ditions, whether the vehicle is partially or meeste rijcondities aan lage snelheid, en...

 • Page 95: Front Fork Setting

  AANDACHTIG PARA- "SETTING THE FRONT FORK" CARE- GRAAF "INSTELLING VOORVORK" FULLY. DOORLEZEN. Take your vehicle to an official Aprilia Indien nodig wendt men zich tot een dealer, if necessary. Officiële aprilia Dealer. Front fork setting (03_06, Instelling voorvork (03_06, 03_07, 03_08)

 • Page 96

  03_08 FRONT FORK - STANDARD VOORVORK - STANDAARD ADJUSTMENT FOR USE ON REGELING VOOR GEBRUIK OP ROAD DE OPENBARE WEG Rebound damping adjustment, Unscrew (**) 10 clicks from fully Hydraulische regeling in extensie, vanaf alles gesloten (*), losdraaien screw (1) closed (*) bout (1) (**) 10 klikken...

 • Page 97: Steering Shock Absorber Adjustment

  (**) - Anticlockwise (**) - Tegen de klok in (***) - this type of adjustment may only be (***) = voor dit type regeling uitsluitend made by an aprilia Official Dealer. contact opnemen met een Erkende Aprilia Dealer. Steering shock absorber...

 • Page 98: Justering Af Greb Til Forbremse

  The motorcycle has a non adjustable Het voertuig is voorzien van een niet-re- steering damper. No adjustment can be gelbare stuurschokdemper. Er kan dus made. geen enkele regeling uitgevoerd worden. 03_09 Justering af greb til forbremse Regulering voorremhendel (03_10) (03_10) The distance between the end of the lev- Het is mogelijk om de afstand te regelen er (1) and the hand grip (2) may be ad-...

 • Page 99: Clutch Lever Adjustment

  Clutch lever adjustment Regulering schakelhendel (03_11, 03_12) (03_11, 03_12) The clutch lever clearance (1) may be De speling van de hendel van de koppe- adjusted with the adjuster screw (3). ling (1) kan middels het register (3) afge- steld worden. •...

 • Page 100

  effectively. Vary your riding speed during gen, waar de motor, de ophangingen en the running in period. In this way, you al- de remmen worden onderworpen aan low for the work of components to be een meer efficiëntere proefperiode. Wij- "loaded"...

 • Page 101: Starting Up The Engine

  AFTER THE SPECIFIED MILEAGE, BIJ DE VOORZIENE KILOMETER- TAKE YOUR VEHICLE TO AN Official STAND LAAT MEN BIJ EEN Officiële Aprilia Dealer FOR THE CHECKS IN- aprilia Dealer DE CONTROLES UIT- DICATED IN THE "PERIODICAL MAIN- VOEREN DIE VOORZIEN ZIJN IN DE TENANCE"...

 • Page 102

  NEVER START THE ENGINE IN A DE MOTOR NIET STARTEN IN AFGE- CLOSED OR INSUFFICIENTLY VENTI- SLOTEN OF ONVOLDOENDE GEVEN- LATED SPACE. TILEERDE RUIMTEN. FAILURE TO OBSERVE THIS WARN- WANNEER MEN DIT ADVIES NIET OP- COULD LEAD UNCON- VOLGT, KAN MEN FLAUWVALLEN EN SCIOUSNESS AND EVEN DEATH DUE OOK STERVEN DOOR VERSTIKKING.

 • Page 103

  • • Get on the motorcycle, assum- Ga correct op het voertuig zit- ing the correct driving posture. ten. • • Make sure that the side stand Controleer of de laterale stan- has been fully retracted. daard volledig ingeklapt is. •...

 • Page 104

  IF THE LOW FUEL WARNING LIGHT WANNEER OP HET DASHBOARD DE ON THE INSTRUMENT PANEL TURNS CONTROLELAMP VAN DE BRAND- ON, REFUEL THE VEHICLE AT ONCE. STOFRESERVE OPLICHT, MOET MEN ONMIDDELLIJK BRANDSTOF TAN- KEN. INTENSE USE/ON THE TRACK IN RE- 03_16 SERVE CAN DAMAGE THE ENGINE.

 • Page 105

  AFTER A FEW SECONDS FROM THE DE STARTKNOP NEEMT ENKELE SE- ENGINE START-UP, THE START-UP CONDEN NA DE START VAN DE MO- BUTTON ASSUMES THE MAPPING TOR DE FUNCTIE VAN SELECTIEK- CHANGE FUNCTION. NOP VAN DE LOKALISATIE AAN. 03_17 IF THE ENGINE OIL PRESSURE ICON WANNEER OP HET DISPLAY DE IS DISPLAYED AND THE GENERAL ICOON VAN DE DRUK VAN DE MO-...

 • Page 106: Moving Off / Riding

  REGULAR ENGINE OPERATION, IT VERSCHIJNT TIJDENS DE NORMALE MEANS THERE IS A MALFUNCTION. WERKING VAN DE MOTOR, WIL DIT ZEGGEN DAT DE ELEKTRONISCHE CENTRALE EEN ONREGELMATIG- HEID HEEFT ONTDEKT. Moving off / riding (03_18, Start / besturing (03_18, 03_19, 03_19, 03_20, 03_21) 03_20, 03_21) CAUTION LET OP...

 • Page 107

  To start: Voor de start: • • Turn on the engine. Start de motor. • • Adjust the inclination of the rear- Regel de achteruitkijkspiegels view mirrors to ensure proper zodat een goede zichtbaarheid visibility. wordt verkregen CAUTION LET OP 03_18 WITH THE VEHICLE AT A STAND- WANNEER HET VOERTUIG STIL-...

 • Page 108

  LET OP QUICKLY OR SUDDENLY, AS THIS COULD CAUSE THE ENGINE TO STOP WANNEER HET VOERTUIG WORDT OR THE VEHICLE TO REAR UP ON UITGESCHAKELD, MAG DE KOPPE- THE BACK WHEEL. DO NOT ACCEL- LING NIET TE SNEL OF PLOTSELING ERATE SUDDENLY WHEN RELEAS- LOSGELATEN WORDEN OMDAT DE ING THE CLUTCH FOR THE SAME...

 • Page 109

  GO VAN DE MOTOROLIE OPLICHT TIJDENS DE NORMALE WERKING IF THIS OCCURS, STOP THE ENGINE VAN DE MOTOR, IS DE DRUK VAN DE AND CONTACT AN Aprilia Official MOTOROLIE IN HET CIRCUIT ONVOL- Dealer. DOENDE. IT IS SUGGESTED TO DOWNSHIFT...

 • Page 110

  ER WORDT AANBEVOLEN OM VAN EEN HOGERE NAAR EEN LAGERE VERSNELLING TE SCHAKELEN: • • When riding downhill and when Wanneer men op een afdaling braking, in order to increase the rijdt en bij het remmen, gebruikt braking power by using engine men de compressie van de mo- compression.

 • Page 111

  VOERTUIG EN LAAT MEN DE MOTOR IF THE TEMPERATURE INDICATION DRAAIEN AAN 3000 toeren/min (rpm) CONTINUES FLASHING AFTER VOOR ONGEVEER TWEE MINUTEN, CHECKING THE COOLANT LEVEL, ZODAT DE KOELVLOEISTOF REGEL- CONTACT AN Official Aprilia Dealer. MATIG KAN CIRCULEREN IN DE IN- STALLATIE; PLAATS DE SCHAKE-...

 • Page 112

  IN MANY CASES THE ENGINE WILL DE MELDING VAN DE TEMPERATUUR CONTINUE TO OPERATE WITH LIMI- BLIJFT KNIPPEREN, MOET MEN ZICH TED PERFORMANCE; IMMEDIATELY WENDEN TOT EEN Officiële aprilia CONTACT AN Official Aprilia Dealer. Dealer. IN ORDER TO AVOID CLUTCH OVER- PLAATS DE ONTSTEKINGSSLEUTEL HEATING, SHUT THE ENGINE OFF AS NIET OP "KEY OFF", OMDAT DE...

 • Page 113

  DRIVING DOWNHILL COULD CAUSE WORDT DE REMKRACHT VAN HET THE BRAKE PADS TO OVERHEAT, VOERTUIG AANZIENLIJK VERMIN- WHICH REDUCES BRAKING AND LIM- DERD EN KAN EEN WIEL GEBLOK- ITS BRAKING POWER. KEERD WORDEN ZODAT DE WEG- LIGGING VERMINDERT. IT IS RECOMMENDED TO USE THE ENGINE COMPRESSION, DOWN-...

 • Page 114: Stopping The Engine

  GEEFT, MOET MET EEN MATIGE SNELHEID WORDEN GEREDEN EN MAG NIET PLOTSELING GEREMD WORDEN OF MOGEN GEEN SNELLE MANOEUVRES UITGEVOERD WOR- ZODAT TRACTIE NIET WORDT VERLOREN EN U EVENTU- EEL ZOU KUNNEN VALLEN OF EEN ONGEVAL ZOU KUNNEN VEROORZA- KEN. Stopping the engine (03_22) Stoppen van de motor (03_22) •...

 • Page 115: Parking

  CAUTION LET OP WHENEVER POSSIBLE, AVOID VERMIJD INDIEN MOGELIJK ROUGH BRAKING, SUDDEN DECEL- BRUUSK STOPPEN, ONVER- ERATION AND BRAKING IN EXCESS. WACHTS TE VERTRAGEN EN HARD TE REMMEN. Parking Parkeren It is very important to select an adequate De keuze van de parkeerzone is zeer be- parking spot, in compliance with road sig- langrijk en moet de verkeerstekens en de nals and the guidelines described below.

 • Page 116: Catalytic Silencer

  CAUTION LET OP IF THE VEHICLE FALLS OR IS ON A HET VALLEN OF DE EXCESSIEVE IN- STEEP INCLINE FUEL CAN LEAK. CLINATIE VAN HET VOERTUIG KUN- NEN HET UITSTROMEN VAN BRAND- FUEL USED TO DRIVE INTERNAL STOF VEROORZAKEN. COMBUSTION ENGINES IS HIGHLY FLAMMABLE AND CAN BECOME EX- DE BRANDSTOF DIE WORDT GE- PLOSIVE UNDER CERTAIN CONDI-...

 • Page 117

  DO NOT PARK THE VEHICLE NEAR VERMIJD OM HET VOERTUIG TE PAR- DRY BRUSHWOOD OR IN PLACES KEREN IN DE BUURT VAN DROGE EASILY ACCESSIBLE BY CHILDREN STRUIKGEWASSEN OF VAN PLAAT- BECAUSE THE CATALYTIC CON- SEN DIE BEREIKBAAR ZIJN DOOR VERTER REACHES HIGH TEMPERA- KINDEREN, OMDAT DE KATALYTI- TURES DURING VEHICLE OPERA-...

 • Page 118

  If you not an increase in exhaust noise, zijn en of het uitlaatsysteem correct take your vehicle to an Official Aprilia werkt. Dealer at once. Wanneer het lawaai van het uitlaatsys- teem verhoogt, contacteert men onmid- dellijk een Officiële aprilia Dealer.

 • Page 119: Stand

  Stand (03_23) Standaard (03_23) If the side stand must be lowered for any Als de laterale standaard voor eender reason (for example after moving the ve- welke reden uitgeklapt moet worden (bij- hicle), proceed as described below: voorbeeld nadat het voertuig werd ver- plaatst), moet als volgt gehandeld wor- •...

 • Page 120

  URE TO OBSERVE THIS WARNING VERWIJDEREN VOORALEER MEN MAY CAUSE SERIOUS DAMAGE TO MET HET VOERTUIG GAAT RIJDEN. THE BRAKING SYSTEM AND ACCI- HET NIET RESPECTEREN VAN DEZE DENTS WITH CONSEQUENT PHYSI- WAARSCHUWING KAN ERNSTIGE CAL INJURIES OR EVEN DEATH. SCHADE VEROORZAKEN AAN DE REMINSTALLATIE EN ONGELUKKEN VEROORZAKEN, MET LETSELS EN...

 • Page 121: Basic Safety Rules

  GEVENS IN HET GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSBOEKJE. Basic safety rules (03_24, Basis veiligheidsnormen 03_25, 03_26, 03_27, 03_28) (03_24, 03_25, 03_26, 03_27, 03_28) Follow the instructions given below atten- tively to avoid injuring persons, damaging Schenk maximaal aandacht aan de vol- property or the vehicle in the event of the gende veiligheidsaanduidingen, omdat rider or the passenger falling off the ve- ze opgesteld zijn om letsels aan perso-...

 • Page 122

  The stand has been designed to support De standaard is ontworpen om het ge- the weight of the vehicle and a minimum wicht van het voertuig met een minimum load, without the added weight of rider last te steunen, zonder bestuurder en and passenger.

 • Page 123

  When getting on and off the vehicle, the Bovendien moet de passagier voorzichtig passenger must move carefully so as not op- en afstappen om het voertuig en de to cause a loss of stability for vehicle and passagier niet uit evenwicht te brengen. rider.

 • Page 124

  DEN EN OVERTREFFEN (ACHTER- STUK EN BAGAGE), ZONDER DAT HET VOERTUIG UIT EVENWICHT WORDT GEBRACHT. GETTING ON THE VEHICLE OPSTAPPEN • • Grip the handlebar correctly and Grijp het stuur correct vast en get on the vehicle without rest- stap op het voertuig zonder uw ing your weight on the side gewicht op de laterale stan- stand...

 • Page 125

  MISE VEHICLE STABILITY BALANCE. • • Have the passenger fold out the De twee voetensteunen van de two passenger footrests. passagier door de passagier la- • Give instructions as necessary ten afnemen. • to help the passenger mount the De passagie aanwijzingen ge- vehicle.

 • Page 126

  ANCE, THE SIDE STAND WILL PRE- DE LINKER KANT "BESCHERMD" VENT A FALL ON THE LEFT SIDE) DOOR DE LATERALE STANDAARD), AND BE READY TO PUT YOUR LEFT EN HOUDT MEN DE LINKER VOET FOOT ON THE GROUND. KLAAR OM TE STEUNEN. •...

 • Page 127

  CAUTION LET OP MAKE SURE THE VEHICLE IS STA- CONTROLEER DE STABILITEIT VAN BLE. HET VOERTUIG.

 • Page 129: Maintenance

  Tuono V4 Chap. 04 Maintenance Hst. 04 Onderhoud...

 • Page 130: Foreword

  DE ELEKTRONISCHE CENTRALE EN TO THE Aprilia Official Dealer. GELEZEN KUNNEN WORDEN MET DIGANOSESYSTEEM WAAR- OVER DE Officiële aprilia Dealers BE- SCHIKKEN. Engine oil level check (04_01) Controle van het peil van de motorolie (04_01) Check the engine oil level frequently.

 • Page 131

  CAUTION DO NOT IDLE THE ENGINE WITH THE VEHICLE AT A STANDSTILL TO WARM THE ENGINE AND BRING THE DE CONTROLE VAN HET PEIL VAN OIL TO OPERATING TEMPERATURE. DE MOTOROLIE MOET UITGEVOERD WORDEN BIJ WARME MOTOR. PREFERABLY CHECK THE OIL AF- TER A JOURNEY OF AFTER TRAVEL- LET OP LING APPROXIMATELY 15 Km (10...

 • Page 132: Engine Oil Top-up

  - Lower marking = Min. level - Bovenste streep = Maximum peil CAUTION - Onderste streep = Minimum peil NEVER ALLOW THE OIL LEVEL TO LET OP DROP BELOW THE MINIMUM LEVEL HET OLIEPEIL MAG NOOIT ONDER OR FILL ABOVE THE MAXIMUM LEV- HET MINIMUM PEIL DALEN EN MAG EL;...

 • Page 133: Tyres

  OTHER ELEMENT, MAKE SURE IT IS WANNEER MEN EEN TRECHTER OF PERFECTLY CLEAN. IETS ANDERS GEBRUIKT, MOET DE- ZE PERFECT REIN ZIJN. Tyres Banden This vehicle is fitted with tyres without in- Dit voertuig is voorzien van banden zon- ner tubes (Tubeless). der binnenband (tubeless).

 • Page 134

  TE VERMIJDEN. DE HANDELINGEN VAN HET VERVANGEN, HERSTEL- IT IS THEREFORE ESSENTIAL TO LEN, ONDERHOUD EN BALANCEREN TAKE YOUR VEHICLE TO AN Official ZIJN ZEER BELANGRIJK, EN MOE- Aprilia Dealer OR SPECIALISED TYRE TEN DUS UITGEVOERD WORDEN WORKSHOP TO CARRY OUT THE OP-...

 • Page 135

  STOFFEN. WANNEER DE BANDEN OUD ZIJN, EN OOK AL ZIJN ZE NIET ONLY USE TYRES RECOMMENDED VERSLETEN, KUNNEN ZE VERHAR- BY Aprilia. THE USE OF DIFFERENT DEN EN DUS DE WEGLIGGING NIET TYRES, EVEN IF THEY ARE OF THE GARANDEREN.

 • Page 136: Cooling Fluid Level

  plicable legislation in the country where minder dan voorgeschreven door de van the vehicle is used. kracht zijnde wetgeving van het land waar het voertuig wordt gebruikt. Cooling fluid level Peil koelvloeistof Do not use the vehicle if the coolant is Gebruik het voertuig niet wanneer het below the minimum level.

 • Page 137

  This is the ideal mixture for most operat- Dit mengsel is ideaal voor de meeste ing temperatures and provides good cor- werkingstemperaturen, en garandeert rosion protection. een goede bescherming tegen corrosie. It is advisable to use the same mixture Het is een goede gewoonte om hetzelfde even in hot weather as this minimises mengsel ook tijdens het warme seizoen loss due to evaporation and the need of...

 • Page 138: Coolant Check

  KAN HET ERNSTIGE LETSELS/SCHA- DE VEROORZAKEN. Coolant check (04_03) Controle van de koelvloeistof (04_03) • Shut off the engine and wait until • it cools off. Leg de motor stil en wacht tot hij • Keep the vehicle upright on a afgekoeld is.

 • Page 139: Checking The Brake Oil Level

  • • Top-up with recommended liq- Met de aanbevolen vloeistof vul- uid to the "FULL" marking on the len totdat de streep "FULL" van expansion tank, visible from the het expansievat bereikt wordt, left hand side through the slit in zichtbaar op de linkerkant door the inner right hand fairing.

 • Page 140: Braking System Fluid Top Up

  worden, voert men het bijvullen uit. Braking system fluid top up Bijvullen van de remvloeistof (04_04, 04_05) (04_04, 04_05) RISK OF BRAKE FLUID SPILLS. DO GEVAAR OP HET UITSTROMEN VAN NOT OPERATE THE BRAKE LEVER REMVLOEISTOF. ACTIVEER DE REM- WITH BRAKE FLUID RESERVOIR CAP HENDEL NIET, WANNEER DE DOP LOOSENED OR REMOVED.

 • Page 141

  NEL OR ANY OTHER ELEMENT IS RALLEL MET DE RAND VAN DE TANK USED, MAKE SURE THAT IT IS PER- TE HOUDEN (IN HORIZONTALE POSI- FECTLY CLEAN. TIE). VOEG GEEN ADDITIEVEN OF ANDERE STOFFEN TOE AAN DE VLOEISTOF. WANNEER MEN EEN TRECHTER OF IETS ANDERS GE- BRUIKT, MOET DEZE PERFECT REIN BRAKE FLUID IS HIGHLY CORRO-...

 • Page 142

  BLEED AIR FROM THE SYSTEM. ALS DE VRIJE LOOP VAN HET REM- SHOULD THIS OCCUR, CONTACT AN PEDAAL OF VAN DE REMHENDEL TE Official Aprilia Dealer. LANG IS, OF IN GEVAL VAN LEKKEN, MOET DE LUCHT UIT HET SYSTEEM GEVOERD WORDEN.

 • Page 143

  ALS DE VRIJE LOOP VAN HET REM- BLEED AIR FROM THE SYSTEM. PEDAAL OF VAN DE REMHENDEL TE LANG IS, OF IN GEVAL VAN LEKKEN, SHOULD THIS OCCUR, CONTACT AN MOET DE LUCHT UIT HET SYSTEEM Official Aprilia Dealer. GEVOERD WORDEN.

 • Page 144: Battery Removal

  IN DIT GEVAL MOET EEN Officiële Aprilia Dealer GECONTACTEERD WORDEN. Battery removal (04_06, Verwijdering van de accu 04_07) (04_06, 04_07) • • Make sure that the ignition Controleer of de ontstekings- switch is set to "OFF". schakelaar zich in positie ''OFF'' •...

 • Page 145: Use Of A New Battery

  AL OBJECT TO PREVENT THE RISK OF SHORT-CIRCUITS. LET OP DAT DE POLEN VAN DE ACCU NIET IN CONTACT KOMEN MET ELK- AAR EN MET EENDER WELK META- VOORWERP ZODAT GEEN KORTSLUITING WORDT VEROOR- ZAAKT. • • Hold the battery (8) firmly and lift Grijp de accu (8) stevig vast, en it out of its compartment.

 • Page 146

  CAUTION LET OP UPON REFITTING, CONNECT THE BIJ DE HERMONTAGE VERBINDT LEAD TO THE POSITIVE TERMINAL MEN EERST DE KABEL OP DE POSI- (+) FIRST AND AFTERWARDS THE TIEVE KLEM (+) EN DAARNA OP DE LEAD TO THE NEGATIVE TERMINAL NEGATIEVE KLEM (-).

 • Page 147: Checking The Electrolyte Level

  • Het bestuurderszadel plaatsen en vastmaken zoals beschreven in de paragraaf "opening zadel". Checking the electrolyte level Controle van het elektrolytpeil WARNING WAARSCHUWING THE MOTORCYCLE IS SUPPLIED HET VOERTUIG IS VOORZIEN VAN WITH A BATTERY THAT DOES NOT EEN ACCU DIE GEEN ONDERHOUD REQUIRE MAINTENANCE OTHER...

 • Page 148: Long Periods Of Inactivity

  TIJDENS HET OPLADEN VAN DE AC- Switch on the battery charger. Schakel de acculader aan. Characteristic Technische kenmerken RECHARGE MODES: MODALITEIT VAN OPLADEN Recharge - Ordinary Opladen - Normaal Electric Current - 1.0 A Elektrische stroom - 1,0 A Time - 8-10 hours Duur - 8-10 uur Recharge - Fast Lading - Snel...

 • Page 149

  LET OP TRIP INFORMATION AND CHRONOM- ETER TIMES. WANNEER MEN DE ZEKERING VAN VERWIJDERT, WORDEN FUNCTIES OP NUL GESTELD: DIGI- TALE KLOK, REISINFORMATIE EN CHRONOMETINGEN. If the vehicle is inactive longer than fifteen Wanneer het voertuig langer dan vijftien days, it is necessary to recharge the bat- dagen inactief blijft, moet men de accu tery to avoid sulphation.

 • Page 150: Fuses

  STALLATIE OF EEN KORTSLUITING A FUSE THAT BLOWS FREQUENTLY MET RISICO OP BRAND TE VERMIJ- MAY INDICATE A SHORT CIRCUIT OR DEN. OVERLOAD. IF THIS OCCURS, CON- SULT AN APRILIA Official Dealer. LET OP WANNEER ZEKERING FRE- QUENT WORDT BESCHADIGD, IS ER WAARSCHIJNLIJK EEN KORTSLUI- TING OF EEN OVERBELASTING.

 • Page 151

  To check: Voor de controle: • • Set the ignition switch to "OFF" Plaats de ontstekingsschake- to avoid an accidental short cir- laar op "OFF" om een toevallige cuit. kortsluiting te vermijden. • • Remove the rider saddle. Verwijder het zadel van de be- •...

 • Page 152

  TALE KLOK, REISINFORMATIE EN TIJDMETINGEN. AUXILIARY FUSES DISTRIBUTION SCHIKKING VAN DE SECUNDAIRE ZEKERINGEN A) 5A fuse Stop and running lights relay A) zekering van 5A Relais lichten, stop, positielichten B) 5A fuse Instrument panel, turn indicators, B) Zekering van 5A Dashboard, richtingaanwijzers, speed, instrument panel diagnosis,...

 • Page 153: Lamps

  MAIN FUSES DISTRIBUTION SCHIKKING VAN DE HOOFDZEKERINGEN L) 30A fuse Battery recharge vehicle L) zekering 30A Oplading van de accu en ladingen current consumers, injection van het voertuig, injectieladingen current consumers (red and red/ (rode en rood/witte kabels), relais white cables), fan relay. schroeven.

 • Page 154

  • • Rest the vehicle on its stand. Plaats het voertuig op de stan- daard. HIGH/LOW BEAM LIGHT BULBS LAMPJES VAN HET GROOT LICHT/ DIMLICHT • Remove the cover (4) by turning • it anticlockwise Verwijder de bedekking (4) door ze in tegenwijzerszin te draaien 04_15 •...

 • Page 155: Headlight Adjustment

  • • Release the retainer (6); Koppel de blokkering (6) los; • • Remove the bulb (7); Verwijder het lampje (7). • • Replace with a new bulb of the Het lampje met zelfde type same type. lampje vervangen. 04_17 Headlight adjustment (04_18, Afstellen van de koplamp 04_19, 04_20)

 • Page 156

  To quickly and easily check the alignment Voor een snelle controle van de correcte of the front light, place the vehicle on a richting van de lichtbundel vooraan level surface 10 m (32.8 ft) away from a plaatst men het voertuig op 10 m (32.8 ft) vertical wall.

 • Page 157

  In order to carry out horizontal adjust- Voor het uitvoeren van de horizontale ment of the light beam: regeling van de lichtbundel: • • Rest the vehicle on its stand. Plaats het voertuig op de stan- • Working from the rear left hand daard.

 • Page 158: Front Direction Indicators

  Lampenset achter This vehicle has a LED taillight; have it De motor is uitgerust met een LED ach- replaced at an Official Aprilia Dealer. terlicht, dus voor de vervanging wordt aangeraden om zich te wenden tot een Officiële aprilia Dealer.

 • Page 159: Rear Turn Indicators

  Rear turn indicators (04_22) Richtingaanwijzers achter (04_22) • Rest the vehicle on its stand. • • Loosen and remove screw (1). Plaats het voertuig op de stan- • Remove glass (2). daard. • • Press bulb (3) slightly and turn it Draai de bout los (1) en verwij- anticlockwise.

 • Page 160: Brake Light

  Brake light Remlicht This vehicle has a LED taillight; have it De motor is uitgerust met een LED ach- replaced at an Official Aprilia Dealer. terlicht, dus voor de vervanging wordt aangeraden om zich te wenden tot een Officiële aprilia Dealer.

 • Page 161

  • • Remove the rear-view mirror Verwijder het achteruitkijkspie- (4). geltje (4). CAUTION LET OP REPEAT THE PROCEDURE TO RE- HERHAAL DEZE HANDELINGEN MOVE THE OTHER MIRROR. VOOR DE VERWIJDERING VAN HET ANDERE ACHTERUITKIJKSPIEGEL- TJE. AFTER REFITTING, ADJUST THE REAR-VIEW MIRRORS CORRECTLY AND TIGHTEN THE NUTS IN ORDER NA DE HERMONTAGE STELT MEN DE TO ENSURE STABILITY.

 • Page 162: Front And Rear Disc Brake

  Front and rear disc brake Schijfrem voor en achter (04_26, 04_27, 04_28) (04_26, 04_27, 04_28) CAUTION LET OP CHECK BRAKE PADS FOR WEAR CONTROLEER DE SLIJTAGE VAN DE MAINLY BEFORE EACH RIDE. REMPASTILLES VOORAL VÓÓR ELKE REIS. 04_26 To perform a quick pad wear check: Voor het uitvoeren van een snelle con- trole van de slijtage van de pastilles: •...

 • Page 163

  (3) of achteraan (4)) verminderd is tot een even if one of the wear indicators is not waarde van ongeveer 1,5 mm (0.06 very visible), contact an Official Aprilia inch) (of wanneer ook slechts één van de Dealer to have the calliper pads replaced.

 • Page 164: Periods Of Inactivity

  Periods of inactivity (04_29) Stilstand van het voertuig (04_29) Take some measures to avoid the side effects of not using the scooter. Besides, Men moet enkele voorzorgsmaatregelen it is necessary to carry out general repairs treffen om de effecten van het niet ge- and checks before garaging the motorcy- bruiken van het voertuig tegen te gaan.

 • Page 165

  • • Cover the vehicle (do not use Bedek het voertuig, maar ge- plastic or waterproof materials). bruik geen plastic of ondoor- dringbaar materiaal. After storage NA HET OPBERGEN NOTE N.B. TAKE THE PLASTIC BAGS OFF THE VERWIJDER DE PLASTIC ZAKJES EXHAUST PIPE OPENING.

 • Page 166: Cleaning The Vehicle

  Cleaning the vehicle (04_30, Reinigen van het voertuig 04_31, 04_32) (04_30, 04_31, 04_32) Clean the motorcycle frequently if ex- Reinig het voertuig regelmatig wan- posed to adverse conditions, such as: neer het wordt gebruikt in de volgende • zones of condities: Air pollution (cities and industrial •...

 • Page 167

  CAUTION LET OP CLEAN THE INSTRUMENT PANEL REINIG HET DASHBOARD MET EEN WITH A SOFT, DAMP CLOTH. ZACHTE EN VOCHTIGE DOEK. CAUTION LET OP AFTER CLEANING YOUR MOTORCY- NADAT MEN HET VOERTUIG HEEFT CLE, BRAKING EFFICIENCY MAY BE GEWASSEN, KAN DE REMDOEL- TEMPORARILY AFFECTED DUE TO TREFFENDHEID TIJDELIJK MINDER THE PRESENCE OF WATER ON THE...

 • Page 168

  footrests etc. should be washed using motor te reinigen, gebruikt men een ont- water and mild soap. Using aggressive vettend reinigingsmiddel, kwasten en detergents may damage the surface doeken. De delen in elektrolytisch geoxi- treatment of these components. deerd of gelakt aluminium, zoals de vor- ken, de velgen, het frame, de voetsteu- nen enz., moeten gewassen worden met neutrale zeep en water.

 • Page 169

  LET OP SIDE OF THE HANDLEBAR, BEAR- INGS, BRAKE PUMPS, INSTRUMENTS AND GAUGES, EXHAUST SILENCER, IGNITION SWITCH/STEERING LOCK. DO NOT USE ALCOHOL OR SOL- GEBRUIK GEEN WATER (OF VLOEI- STOFFEN) MET EEN TEMPERATUUR VENTS TO CLEAN ANY RUBBER OR PLASTIC SADDLE COMPONENTS: HOGER DAN 40°C (104°C) VOOR DE USE WATER AND MILD SOAP.

 • Page 170

  CAUTION ZEEP, ONTVETTENDE REINIGINGS- MIDDELEN OF ALCOHOL). DROOG HET ZADEL ZORGVULDIG NA DE REINIGING. DO NOT APPLY PROTECTIVE WAX ON THE SADDLE AS IT MAY BECOME LET OP SLIPPERY. BRENG OP HET ZADEL GEEN BE- SCHERMENDE WAS AAN OM TE VER- MIJDEN DAT HET GAAT SCHUIVEN.

 • Page 171: Transport

  Transport (04_33) Vervoer (04_33) Before transporting the vehicle, empty Vooraleer men het voertuig vervoert, the fuel tank well and make sure it is per- moet men de brandstoftank zorgvuldig fectly dry. ledigen, en controleren of deze goed droog is. During transport, the vehicle must be well anchored and upright, and first gear must Tijdens de verplaatsing moet het voertuig be engaged to avoid fuel and oil leaks.

 • Page 172: Chain Backlash Adjustment

  Adjust clearance if it is uniform but higher van de ketting ook in andere po- or lower than 30 mm (1.18 in). sities kan gecontroleerd wor- den; de speling moet tijdens alle CAUTION fasen van de rotatie van het wiel constant blijven.

 • Page 173: Checking Wear Of Chain, Front And Rear Sprockets

  • Tighten the nut (1). voertuig te controleren of dezelf- • Check chain clearance. de referenties (2 - 3) overeen- komen. NOTE • Sluit de twee tegenmoeren (4). • Sluit de moer (1). WHEEL CENTRING IS CARRIED OUT • Controleer de speling van de USING THE IDENTIFIABLE FIXED ketting.

 • Page 174: Chain Lubrication And Cleaning

  BLE, CONTACT AN Official Aprilia DEN. WANNEER DIT NIET MOGELIJK Dealer TO HAVE IT REPLACED. ZOU ZIJN, WENDT MEN ZICH TOT EEN Officiële aprilia Dealer, DIE ZAL ZORGEN VOOR DE VERVANGING. Chain lubrication and cleaning Smering en reiniging van de...

 • Page 175

  • tions should be more frequent if Was de ketting met nafta of ke- there are signs of quick rust. rosine. Wanneer de ketting vlug verroest, moet men de onder- Lubricate the chain whenever necessary. houdshandelingen eerder uit- • After washing and drying the voeren.

 • Page 177: Technical Data

  Tuono V4 Chap. 05 Technical data Hst. 05 Technische gegevens...

 • Page 178

  IMENSIONS FMETINGEN Max. length 2,065 mm (81.30 in) Max lengte 2065 mm (81.30 inch) Max. width 820 mm (32.28 in) Max breedte 820 mm (32.28 in) Max. height (at handlebar) 1,090 mm (42.91 in) Max. breedte (bij de besturing) 1090 mm (42.91 in) Saddle height 826 mm (32.52 in) Hoogte tot het zadel...

 • Page 179

  Bore / stroke 78 mm / 52.26 mm (3.07 in / 2.06 Boring/slag 78 mm / 52,26 mm (3.07 in / 2.06 Compression ratio 13 : 1 Compressieverhouding 13: 1 Engine idle speed 1,500 ± 100 rpm Toerental van de motor bij het 1500 ±...

 • Page 180

  Cooling Fluid Koeling Met vloeistof Cooling system 3-way thermostatic valve, cooling Koelinstallatie 3-wegs thermostatische klep, radiator with electric fan and koelradiator met elektroschroef en expansion tank expansievat. Coolant pump Centrifugal bearingless aspirating Koelpomp Afzuigcentrifuge zonder pump with integrated ceramic kussentjes integrale gasket keramische houder...

 • Page 181

  EAR RATIOS RANSMISSIEVERHOUDINGEN Primary drive ratio 44 / 73 (with gears) Primaire transmissieverhouding 73 / 44 (met raderwerken) 1st gear ratio 15 /39 (secondary) Transmissieverhouding 1° 15 / 39 (secundair) versnelling 2nd gear ratio 16 /33 (secondary) Transmissieverhouding 2° 16 / 33 (secundair) versnelling 3rd gear ratio 20 / 34 (secondary)

 • Page 182

  RACTIECONTROLE a-PRC system (on vehicles with a- (Aprilia Performance Ride Systeem a-PRC (waar aanwezig) (Aprilia Performance Ride Control) PRC) Control), which includes traction systeem met de tractiecontrole, control, wheelie control, launch wheeling controle, launch control control and clutchless gear shift en schakelen zonder het gebruik functions.

 • Page 183

  HASSIS RAME Type Aluminium, dual beam chassis with Type Aluminium frame met dubbele balk pressed and cast sheet elements. met gegoten elementen en gedrukt in staalplaat. Steering rake 27° Hellingshoek van het stuur 27° Trail 107 mm (4.21 in) Voorloop 107 mm (4.21 in) USPENSION OPHANGINGEN...

 • Page 184

  RAKES EMMEN Front Double floating disc, Ø 320 mm Vooraan Met dubbele zwevende schijf - (12.60 in), radially-mounted diam. 320 mm (12.60 in), tangen calliper with four Ø 32 mm (1.26 in) met radiaalbevestiging met vier pistons and two calliper pads zuigertjes - diam.

 • Page 185

  Front tyre 120/70 ZR17 (58W) Voorband 120/70 ZR17 (58W) Inflation pressure 1 passenger: 2.3 bar (230 kPa) Bandenspanning 1 passagier: 2,3 bar (230 Kpa) (33.36 PSI) (33.36 PSI) 2 passengers: 2.5 bar (250 kPa) 2 passagiers: 2,5 bar (250 Kpa) (36.26 PSI) (36.26 PSI) Rear tyre...

 • Page 186

  Coils Stick coil bobines Stick coil Recharging system Flywheel with rare earth magnets Systeem voor opnieuw opladen Vliegwiel permanente magneten zeldzame aardmaterialen Alternator 450 W Main fuses 30 A Generator 450 W Auxiliary fuses 5A - 7.5A - 15A Hoofdzekeringen 30 A Secundaire zekeringen 5A - 7,5A - 15A...

 • Page 187: Kit Equipment

  Left turn indicator Linker richtingaanwijzer General warning Algemene Warning Gear in neutral Versnellingsbak in vrij Side stand down Laterale standaard uitgeklapt Fuel reserve Brandstofreserve NOT ENABLED NIET ACTIEF Kit equipment (05_01, 05_02) Bijgeleverd gereedschap (05_01, 05_02) • An Allen key is located under the •...

 • Page 188

  The tools supplied are: De bijgevoegde gereedschappen zijn: 1. A toolkit pouch 1. Gereedschapstas 2. Cross headed screwdriver with 2. Kruiskopschroevendraaier met non reversible handle niet omkeerbaat handvat 3. 17 mm (0.67 in) open ended 3. Vorksleutel 17 mm (0.67 in); spanner 4.

 • Page 189: Programmed Maintenance

  Tuono V4 Chap. 06 Programmed maintenance Hst. 06 Gepland onderhoud...

 • Page 190: Scheduled Maintenance Table

  To this end, Aprilia offers a set of checks Daarom heeft Aprilia een serie van con- and maintenance services (at the own- troles en onderhoudshandelingen tegen...

 • Page 191

  HANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL UITGEVOERD WORDEN. I: INSPECT AND CLEAN, ADJUST, LU- I: CONTROLEREN EN REINIGEN, RE- BRICATE OR REPLACE IF NECESSA- GELEN, SMEREN OF VERVANGEN IN- DIEN NODIG C: CLEAN, R: REPLACE, A: ADJUST, L: C: REINIGEN, R: VERVANGEN, A: RE- LUBRICATE GELEN, L: SMEREN...

 • Page 192

  Km x 1000 Cylinder equalisation Spark plug (6) Drive chain (3) I - L I - L I - L I - L I - L Clutch cable Control cables and controls (6) Sprocket - pinion (6) Rear suspension bearings - linkages Steering bearings and steering clearance (6) Wheel bearings (6) Control unit diagnosis...

 • Page 193

  Km x 1000 Stop switches Brake fluid (4) Coolant (4) Fork oil (7) Engine oil (6) Light aiming Fork oil seals (6) Anti-vibration buffers Tyres - pressure/wear (2) Wheels (6) Tightening torques (6) Tightening of clutch cover, flywheel and oil sump screws Fault warning light on instrument panel (1) Fuel lines (5) Clutch wear (7)

 • Page 194

  Km x 1000 Bougie (6) Transmissieketting (3) I - L I - L I - L I - L I - L Kabel koppeling Transmissie- en commandokabels (6) Kroon - rondsel (6) Kussentjes - stangenstelsels achterste ophanging Kussentjes en speling van het stuur (6) Kussentjes wielen (6) Diagnose van centrale Remschijven (6)

 • Page 195

  Km x 1000 Remvloeistof (4) Koelvloeistof (4) Olie voor de vork (7) Motorolie (6) Regeling van de lichten Oliekeerring voor de vork (6) Flexibele koppeling Banden - druk/slijtage (2) Wielen (6) Sluiting bouten (6) Sluiting bouten koppelingsbedekking, vliegwiel en oliecarter Waarschuwingslampje dashboardstoringen (1) Brandstofleidingen (5) Slijtage koppeling (7)

 • Page 196

  Product Description Specifications (5W-40) specifications; API SG - ACEA A3 (5W-40) AGIP MP GREASE Grease for bearings, joints, couplings and As an alternative to the recommended product, leverages use top brand grease for roller bearings with an operating temperature range of -30°C...+140° C (-22°F...+284°F), a drop point of 150°C...

 • Page 197

  Product Beschrijving Kenmerken bescherming, goede weerstand tegen water en oxidatie. AGIP PERMANENT SPEZIAL Koelvloeistof Biologisch afbreekbare koelvloeistof, gebruiksklaar, met "long life" technologie en kenmerken (rood). Verzekert een bescherming tegen vriestemperaturen tot -40°. Beantwoordt aan de norm CUNA 956-16. AGIP BRAKE 4 remvloeistof In plaats van de aanbevolen vloeistof kan men vloeistoffen gebruiken met conforme of hogere...

 • Page 199

  TABLE OF CONTENTS Instrument panel: 25 a-PRC setting buttons: 57 Engine oil: 13, 130, 132 Technical data: 177 Advanced functions: 41 Engine stop: 61 Turn indicators: 159 Alarms: 32 Tyres: 133 Maintenance: 129, 189, 190 Maintenance Table: 190 Mirrors: 160 Fork: 92, 95 Battery: 15, 144, 145, 147 Fuel: 11...

 • Page 201

  TREFWOORDENREGISTER ACCU: 15, 144, 145, 147 Katalysator: 116 Schijfrem: 162 Achteruitkijkspiegels: 160 Ketting: 171–174 Schokdempers: 91 Alarmen: 32 Knoppen regeling a-PRC: 57 Selectie lokalisaties: 35 Koelvloeistof: 12, 136, 138 Standaard: 16, 119 Koplamp: 155 Start: 106 Stopschakelaar: 61 Stuurdemper: 97 Banden: 133 Stuurslot: 56 Brandstof: 11...

 • Page 202

  Reserveonderdelen worden systematisch onderworpen aan kwaliteitscontroleprocedures, voor het garanderen van de volledige betrouwbaarheid en de duur. De beschrijvingen en de illustraties in deze uitgave zijn niet bindend; Aprilia houdt zich derhalve het recht voor om, met behoud van de essentiële eigenschappen van het model dat hierin is beschreven en geïllustreerd, op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de organen, de onderdelen of de levering van accessoires naar gelang zij dit nodig acht om het product te verbeteren, of om te voldoen...

 • Page 203

  Het merk aprilia is eigendom van Piaggio & C. S.p.A.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: