Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 147

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Pöördlüliti
Seade SISSE
Seade VÄLJA
Seadme sisselülitamine
 Ühendadage võrgupistik.
 Lülitage seade pöördlülitist sisse.
Poolautomaatne filtripuhastus
Märkus: Kui aktiveerida filtripuhastus iga
5-10 minuti järel, peab lamevoltfilter kauem
vastu.
Märkus: Poolautomaatse filtripuhastuse
sisselülitamine on võimalik ainult siis, kui
masin on sisse lülitatud.
Joonis
 Pange imitutsi sulgeklapp kinni.
 Vajutage poolautomaatse filtripuhastu-
se nupule 5x. Seejuures puhastab õhu-
vool lamevoltfiltrit (pulseeruv heli).
 Tehke imitutsi sulgeklapp uuesti lahti.
Seadme väljalülitamine
 Vajutage poolautomaatse filtripuhastu-
se klahvi 5x. Imitutsi sulgeklapp on see-
juures kinni. Avage sulgeklapp uuesti.
 Lülitage seade pöördlülitist välja.
 Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
Pärast iga kasutamist
Tühjendage paak
 Seisupidurid lukustada.
Joonis
 Tõmmake langetusseadise vabastus-
mehhanism üles.
 Tõmmake tõukesanga üles. Mahuti va-
baneb ja langetatakse alla.
Joonis
 Tõmmake mahuti käepiemest hoides välja.
 Tühjendage paak.
 Pange mahuti jälle kohale ja lukustage
tõukesangaga.
Hoiatus
Muljumisoht! Ärge jätke lukusta-
mise ajal käsi prahimahuti ja va-
herõnga vahele ega torgake
käsi tõsteseadise lähedusse.
Vajutage mõlema käega tõukesangale ja
lukustage mahuti.
Seadme puhastamine
 Imege seade seest ja väljast puhtaks ja
pühkige niiske lapiga üle.
Seadme ladustamine
 Kerige toitekaabel ümber kaablihoidiku.
 Kerige imivoolik ümber tõukesanga.
 Torgake põrandaotsak ja imitoru vasta-
vasse hoidikusse.
 Hoidke seadet kuivas ruumis, kaitstuna
omavolilise kasutamise vastu.
Ettevaatust
Vigastusoht! Transportimisel jälgige sead-
me kaalu.
 Vabastage seisupidurid ja lükake sea-
det sangast.
 Laadimiseks võtke kinni raamist, mitte
tõukesangast.
 Sõidukites transportimisel fikseerige
seade vastavalt kehtivatele määrustele
libisemise ja ümbermineku vastu.
Hoiulepanek
Ettevaatust
Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme
kaalu.
Seda seadet tohib ladustada ainult siseruu-
mides.
Korrashoid ja tehnohooldus
Oht
Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade
välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja
tõmmata.
– 3
ET
Transport
147

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: