Download  Print this page

Vyhlásenie O Zhode S Normami EÚ - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Príslušenstvo a náhradné
diely
Používať možno iba príslušenstvo a ná-
hradné diely schválené výrobcom. Ori-
ginálne príslušenstvo a originálne
náhradné diely zaručujú bezpečnú a
bezporuchovú prevádzku stroja.
Výber najčastejšie potrebných náhrad-
nych dielov nájdete na konci prevádz-
kového návodu.
Ďalšie informácie o náhradných dieloch
získate na stránke www.kaercher.com
v oblasti Servis.
Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky.
Príslušenstvo sa musí podľa spôsobu
použitia samostatne.
Bezchybná funkcia prístroja je zaruče-
ná iba pri použití hadice vysávača s me-
novitou šírkou DN42 a DN52.
Náhradné diely a príslušenstvo získate
u predajcu alebo v pobočke firmy KÄR-
CHER.
Vyhlásenie o zhode s
normami EÚ
Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený
stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie
a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré
sme dodali, príslušným základným požia-
davkám na bezpečnost' a ochranu zdravia
uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene
stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená,
stráca toto prehlásenie svoju platnost'.
Výrobok:
Typ:
Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
Uplatňované harmonizované normy:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Uplatňované národné normy:
-
5.966-010
Podpísaný jednajú v poverení a s plnou
mocou jednateľstva.
CEO
Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
SK
Vysávač za mokra a sucha
1.576-xxx
Head of Approbation
125

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: