Download  Print this page

Njega I Održavanje; Otklanjanje Smetnji; Jamstvo; Pribor I Pričuvni Dijelovi - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Njega i održavanje
Opasnost
Uređaj prije svih radova na njemu isključite
i izvucite strujni utikač iz utičnice.
Zamjena plosnatog naboranog filtra
 Otvorite poklopac filtra.
 Zamijenite plosnati naborani filtar.
 Zatvorite poklopac filtra tako da čujno
dosjedne.

Otklanjanje smetnji

Opasnost
Uređaj prije svih radova na njemu isključite
i izvucite strujni utikač iz utičnice.
Usisna tubina ne radi
 Provjerite utičnicu i osigurač napajanja.
 Provjerite strujni kabel i strujni utikač
uređaja.
 Uključite uređaj.
Usisna snaga se smanjuje
 Odstranite začepljenja iz sisaljke, usi-
sne cijevi, usisnog crijeva ili plosnatog
naboranog filtra.
 Provjerite jesu li usisna glava i spremnik
dobro namješteni.
 Pritisnite 5 puta prekidač poluautomat-
skog čišćenja filtra dok je uređaj uklju-
čen i poklopac usisnog nastavka
zatvoren. Ponovo otvorite poklopac.
 Ispravno uglavite poklopac filtra.
 Zamijenite plosnati naborani filtar.
 Otvorite poklopac usisnog nastavka.
Izlaženje prašine prilikom
usisavanja
 Provjerite je li plosnati naborani filtar
pravilno postavljen.
 Zamijenite plosnati naborani filtar.
130
Poluautomatsko čišćenje filtra ne
 Zatvorite poklopac usisnog nastavka.
 Očistite usisni nastavak ako je poklopac
blokiran.
 Obavijestite servisnu službu.
Poluautomatsko čišćenje filtra se
ne može uključiti
 Obavijestite servisnu službu.
U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je
izdala naša nadležna organizacija za distri-
buciju. Eventualne smetnje na stroju za vri-
jeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno
ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proi-
zvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji
obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji,
Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj
servisnoj službi.
Pribor i pričuvni dijelovi
Smije se koristiti samo onaj pribor i oni
pričuvni dijelovi koje dozvoljava proi-
zvođač. Originalan pribor i originalni pri-
čuvni dijelovi jamče za to da stroj može
raditi sigurno i bez smetnji.
Pregled najčešće potrebnih pričuvnih
dijelova naći ćete na kraju ovih radnih
uputa.
Dodatne informacije o pričuvnim dijelo-
vima dobit ćete pod www.kaercher.com
u dijelu Servis (Service).
U opsegu isporuke nije sadržan pribor.
Pribor se ovisno o primjeni mora poseb-
no naručiti.
Besprijekoran rad uređaja zajamčen je
samo kada se koriste usisna crijeva na-
zivne širine DN42 i DN52.
Pričuvne dijelove i pribor možete naba-
viti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj
KÄRCHER podružnici.
– 4
HR
radi

Jamstvo

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: