Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 153

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Mitrā sūkšana
Uzmanību: uzsūcot lielus šķidruma dau-
dzumus, pastāvīgi pārbaudiet netīrumu
tvertnes piepildījumu, jo tvertne var kļūt
pilna dažu stundu laikā un tādējādi netī-
rumi var iet pāri tvertnes malām.
Uzmanību
Ievērojiet notekūdeņu attīrīšanas vietējos
noteikumus.
Uzsūcot slapjus netīrumus ar sprauslu
spraugu tīrīšanai vai tad, ja tiek uzsūkts
liels šķidruma daudzums, ieteicams ne-
izmantot funkciju "Pusautomātiska filtra
tīrīšana".
Pēc mitrās sūkšanas: Plakani salocīto
filtru iztīriet ar filtra tīrīšanas sistēmu. Iz-
žāvējiet plakani salocīto filtru. Tvertni iz-
tīriet ar mitru lupatiņu un izžāvējiet.
Grozāmais slēdzis
Ierīce IESLĒGTA
Ierīce IZSLĒGTA
Ierīces ieslēgšana
 Pievienojiet kontaktspraudni kontakt-
ligzdai.
 Ierīci ieslēgt ar grozāmo slēdzi.
Pusautomātiskā filtra tīrīšana
Norāde: Filtra tīrīšana ik pēc 5-10 minūtēm
pagarina plakanrievu filtra kalpošanas lai-
ku.
Norāde: Pusautomātiskās filtra tīrīšanas
ieslēgšana iespējama tikai tad, ja ir ieslēgts
aparāts.
Attēls
 Aizveriet sūcējcaurules noslēgvāciņu.
 5x nospiediet pusautomātiskās filtra tīrī-
šanas slēdzi. Plakanrievu filtrs tad tiek
iztīrīts ar strauju gaisa plūsmu (pulsējo-
ša skaņa).
 No jauna atveriet sūcējcaurules noslēg-
vāciņu.
Aparāta izslēgšana
 Kad ir aizvērts sūcējcaurules noslēgvā-
ciņš, 5x nospiediet pusautomātiskās
filtra tīrīšanas slēdzi. No jauna atveriet
noslēgvāciņu.
 Ierīci izslēgt ar grozāmo slēdzi.
 Izņemt tīkla kontaktdakšu.
Pēc katras lietošanas
Tvertnes iztukšošana
 Nofiksējiet stāvbremzi.
Attēls
 Pavelciet nolaišanas mehānisma atblo-
ķēšanas sviras uz augšu.
 Pavelciet bīdāmo rokturi uz augšu.
Tvertne tiek atbloķēta un nolaista uz le-
ju.
Attēls
 Izvelciet tvertni aiz roktura uz āru.
 Iztukšojiet tvertni.
 Ievietojiet tvertni atpakaļ un nofiksējiet
ar bīdāmo rokturi.
Brīdinājums
Saspiešanas risks! Nobloķēša-
nas laikā nekādā gadījumā ne-
likt rokas starp netīrumu tvertni
un starpgredzenu vai pacelša-
nas mehānisma tuvumā. Nobloķējiet tvert-
ni, ar abām rokām pastumjot bīdāmo
rokturi.
Aparāta tīrīšana
 Aparātu no ārpuses un no iekšpuses iz-
tīriet, to nosūcot un notīrot ar mitru lupa-
tiņu.
Aparāta uzglabāšana
 Aptiniet elektrības kabeli ap kabeļa tu-
rētāju.
 Aptiniet sūkšanas šļūteni ap bīdāmo
rokturi.
 Grīdas sprauslu un sūkšanas cauruli ie-
vietojiet attiecīgajos turētājos.
 Novietojiet aparātu sausā telpā un no-
drošiniet to pret neatļautu lietošanu.
– 3
LV
153

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: