Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 152

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Noteikumiem atbilstoša
lietošana
Brīdinājums
Aparāts nav paredzēts veselībai kaitīgu pu-
tekļu iesūkšanai.
Putekļu sūcējs ir paredzēts grīdu un
sienu virsmu sausajai un mitrajai tīrīša-
nai.
Šis aparāts ir paredzēts industriālai lie-
tošanai, piem., noliktavu un ražošanas
telpās un ražošanas iekārtās.
Aparātu nav atļauts pārkraut ar celtni.
Aparāta elementi
1 Tīkla kabelis
2 Datu plāksnīte
3 Filtra tīrīšana
4 Plakani salocītais filtrs.
5 Sūkšanas galviņa
6 Sūkšanas galviņas rokturis
7 Labās puses nolaišanas mehānisma at-
bloķēšanas svira
8 Starpgredzens
9 Netīrumu tvertnes vadrullītis
10 Aizbāznis
11 Netīrumu tvertne
12 Kreisās puses nolaišanas mehānisma
atbloķēšanas svira
13 Ritenis
14 Sūkšanas galviņas fiksators
15 Sūcējcaurules noslēgvāciņš
16 Rāmja vadrullītis ar stāvbremzi
17 Grīdas sprauslas turētājs
18 Ritošā daļa
19 Savācējtrauks
20 Netīrumu tvertnes rokturis
21 Sūkšanas uzgalis
22 Sūkšanas caurules turētājs
23 Grozāmais slēdzis
24 Filtra pārsegs
25 Filtra tīrīšanas taustiņš
26 Kabeļa turētājs
27 Vadāmais rokturis
152
Ekspluatācijas uzsākšana
 Nostatīt aparātu darba pozīcijā, vaja-
dzības gadījumā nofiksēšanai izmanto-
jot stāvbremzi.
 Ielieciet sūkšanas šļūteni (nav iekļauta
piegādes komplektā) sūkšanas uzgalī.
 Pirms darba sākšanas pārbaudiet netī-
rumu tvertnes piepildījumu un vajadzī-
bas gadījumā to iztukšojiet.
 Pārbaudiet, vai netīrumu tvertne ir ie-
vietota atbilstoši instrukcijai.
 Uzlieciet nepieciešamos piederumus
(nav iekļauti piegādes komplektā).
Apkalpošana
Uzmanību
Sūkšanas procesa laikā nekad nedrīkst no-
ņemt plakanrievu filtru.
Netīrumu tvertne
Norāde: netīrumu tvertne būtu jāiztukšo,
kad tā ir piepildīta līdz aptuveni 3 cm līme-
nim zem augšējās malas.
Regulāri pārbaudiet netīrumu tvertnes
piepildījumu, jo aparāts neizslēdzas au-
tomātiski.
Sausā sūkšana
Uzmanību
No mitrās sūkšanas pārejot uz sauso
sūkšanu, jāievēro sekojošais:
Uzsūcot sausus putekļus, kad filtra ele-
ments ir mitrs, filtrs tiek nosprostots un tā-
dējādi var kļūt nelietojams.
 Mitru filtru pirms lietošanas rūpīgi izžā-
vējiet vai nomainiet pret sausu filtru.
 Nepieciešamības gadījumā nomainīt
filtru, kā tas ir aprakstīts sadaļā "Kopša-
na un tehniskā apkope''.
– 2
LV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: