Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 117

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Aspirarea umedă
Atenţie: În cazul aspirării unor cantităţi
mari de lichide verificaţi permanent ni-
velul de umplere a rezervorului de mize-
rie, deoarece acesta poate să se umple
în câteva secunde şi apa murdară poate
să se reverse.
Atenţie
Acordaţi atenţie reglementărilor locale pri-
vind apele uzate.
Dacă se aspiră murdărie umedă cu
duza pentru tapiţerie, respectiv dacă se
aspiră în principal cantităţi mari de lichi-
de, se recomandă să nu utilizaţi funcţia
„Curăţarea semiautomată a filtrului".
După terminarea procesului de aspirare
umedă: Curăţaţi filtrul cu pliuri plate cu
sistemul de curăţare a acestuia. Lăsaţi
filtrul cu pliuri plate să se usuce. Cură-
ţaţi containerul cu o cârpă umedă şi lă-
saţi-l să se usuce.
Comutator rotativ
PORNIRE aparat
OPRIRE aparat
Pornirea aparatului
 Introduceţi ştecherul în priză.
 Porniţi aparatul cu ajutorul comutatoru-
lui rotativ.
Curăţarea semiautomată a filtrului
Notă: O acţionare a curăţării filtrului la fie-
care 5-10 minute creşte durata de viaţă a
filtrului cu pliuri plate.
Indicaţie: Pornirea curăţării semiautomate
a filtrului este posibilă numai cu aparatul
pornit.
Figura
 Închideţi capacul ştuţului de aspirare.
 Acţionaţi butonul pentru curăţarea se-
miautomată a filtrului de 5 ori. Filtrul cu
pliuri plate este curăţat apoi de un jet de
aer (zgomot pulsant).
 Deschideţi din nou capacul ştuţului de
aspirare.
Oprirea aparatului
 Acţionaţi butonul pentru curăţarea se-
miautomată a filtrului de 5 ori cu capa-
cul ştuţului de asprirare închis.
Deschideţi din nou capacul.
 Opriţi aparatul cu ajutorul comutatorului
rotativ.
 Scoateţi ştecherul din priză.
După fiecare utilizare
Golirea rezervorului
 Blocaţi aparatul folosind frânele de imo-
bilizare.
Figura
 Trageţi în sus dispozitivul de deblocare
a sistemului de ridicare/coborâre.
 Trageţi mânerul de deplasare în sus.
Containerul se deblochează şi este co-
borât.
Figura
 Trageţi afară containerul apucându-l de
mâner.
 Goliţi rezervorul.
 Introduceţi containerul la loc şi blocaţi-l
cu mânerul de deplasare.
Avertisment
Pericol de strivire! În timpul blo-
cării nu introduceţi mâna între
containerul de murdărie şi inelul
distanţier şi în apropierea siste-
mului de ridicare. Blocaţi containerul prin
acţionarea mânerului de deplasare cu am-
bele mâini.
Curăţarea aparatului
 Interiorul şi exteriorul aparatului se cu-
răţă prin aspirare şi ştergere cu o cârpă
umedă.
– 3
RO
117

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: