Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 60

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Läs bruksanvisning i original
innan aggregatet används första
gången, följ anvisningarna och spara drifts-
anvisningen för framtida behov, eller för
nästa ägare.
Före första ibruktagning måste Säker-
-
hetsanvisningar nr. 5.956-249 läsas!
Om bruksanvisningen och säkerhets-
-
anvisningarna inte följs kan apparaten
skadas och faror uppstå för användaren
och andra personer.
Informera inköpsstället omgående vid
-
transportskador.
Innehållsförteckning
Miljöskydd . . . . . . . . . . . . .
Symboler i bruksanvisningen
Ändamålsenlig användning
Aggregatelement . . . . . . . .
Idrifttagning . . . . . . . . . . . .
Handhavande. . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Förvaring . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . .
stämmelse . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . .
60
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
SV . . .1
på:
SV . . .1
www.kaercher.com/REACH
SV . . .1
Symboler i bruksanvisningen
Fara
För en omedelbart överhängande fara som
kan leda till svåra skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som kan leda
till svåra skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som kan leda
till lätta skador eller materiella skador.
Ändamålsenlig användning
Varning
Maskinen är inte lämplig för uppsugning av
hälsovådligt damm.
Maskinen är avsedd att användas till
-
våt och torr rengöring av golv- och
väggytor.
Apparaten är lämplig för och industriell
-
användning, t.ex. i lokaler för lager och
tillverkningsindustri och på produktions-
maskiner.
Maskinen är inte godkänd för transport
-
med kran.
- 1
SV
Miljöskydd
Emballagematerialen kan åter-
vinnas. Kasta inte emballaget i
hushållssoporna utan lämna det
till återvinning.
Kasserade apparater innehåller
återvinningsbart material som
bör gå till återvinning. Batterier,
olja och liknande ämnen får inte
komma ut i miljön. Överlämna
skrotade aggregat till ett lämp-
ligt återvinningssystem.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: