Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 54

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Før første gangs bruk av appa-
ratet, les denne originale bruks-
anvisningen , følg den og oppbevar den for
senere bruk eller fo overlevering til neste ei-
er.
Det er tvingende nødvendig å lese sik-
-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før
maskinen settes i drift!
Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
Informer straks forhandleren ved trans-
-
portskader.
Innholdsfortegnelse
Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . .
Symboler i bruksanvisningen
Forskriftsmessig bruk . . . . .
Maskinorganer . . . . . . . . . .
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilretting . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . .
54
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
NO . . .1
finner du under:
NO . . .1
www.kaercher.com/REACH
NO . . .1
Symboler i bruksanvisningen
Fare
For en umiddelbar truende fare som kan
føre til store personskader eller til død.
Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
store personskader eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
mindre personskader eller til materielle
skader.
Advarsel
Maskinen er ikke egnet til oppsuging av
helsefarlig støv.
Denne maskinen er beregnet for våt- og
-
tørr-rengjøring av gulv- og veggflater.
Denne maskinen er egnet for industriell
-
bruk, f.eks. for lager- og produksjons-
området og ved produksjonsmaskiner.
Maskinen er ikke godkjent for løfting
-
med kran.
- 1
NO
Miljøvern
Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. Ikke kast emballa-
sjen i husholdningsavfallet, men
lever den inn til resirkulering.
Gamle apparater inneholder
verdifulle materialer som kan re-
sirkuleres. Disse bør leveres inn
til gjenvinning. Batterier, olje og
lignende stoffer må ikke komme
ut i miljøet. Gamle maskiner
skal derfor avhendes i egnede
innsamlingssystemer.
Forskriftsmessig bruk

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: