Download  Print this page

Uskladnenie; Starostlivosť A údržba; Pomoc Pri Poruchách; Záruka - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Uskladnenie

Pozor
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho
hmotnosť.
Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo
vnútri.
Starostlivosť a údržba
Nebezpečenstvo
Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-
tiahnite sieťovú zástrčku.
Výmena plochého skladaného filtra
 Otvorte kryt filtra.
 Vymeňte plochý skladaný filter.
 Zatvorte kryt filtra, musí zaskočiť s
cvaknutím.
Pomoc pri poruchách
Nebezpečenstvo
Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-
tiahnite sieťovú zástrčku.
Vysávacia turbína nebeží
 Skontrolujte zásuvku a poistku napája-
nia elektrickým prúdom.
 Skontrolujte sieťovú šnúru a sieťovú zá-
strčku prístroja.
 Zapnite spotrebič.
Sila vysávania klesá
 Odstráňte veci, ktoré upchávajú vysá-
vaciu trysku, vysávaciu rúrku, vysáva-
ciu hadicu alebo plochý skladaný filter.
 Skontroluje riadne upevnenie nasáva-
cej hlavy a nádoby.
 5 krát stlačte pri zapnutom prístroji a
uzavretom uzatváracom kryte nasáva-
cieho nátrubku tlačidlo poloautomatic-
kého čistenia filtra. Otvorte opäť
uzatvárací kryt.
 Kryt správne zaistite.
 Vymeňte plochý skladaný filter.
 Otvorte uzatárací kryt nasávacieho nát-
rubku.
124
Pri vysávaní vychádza von prach
 Skontrolujte správnu montážnu polohu
plochého skladaného filtra.
 Vymeňte plochý skladaný filter.
Poloautomatické čistenie filtra
 Uzavrite uzatvárací kryt nasávacieho
nátrubku.
 Vyčistite nasávací nátrubok pri zabloko-
vanom uzatváracom kryte.
 Informujte zákaznícky servis.
Poloautomatické čistenie filtra sa
 Informujte zákaznícky servis.
V každej krajine platia záručné podmienky
našej distribučnej organizácie. Prípadné
poruchy spotrebiča odstránime počas zá-
ručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou
chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri
uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o
kúpe zariadenia láskavo obráťte na predaj-
cu alebo na najbližší autorizovaný zákaz-
nícky servis.
– 4
SK
nefunguje
nedá zapnúť
Záruka

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: