Download  Print this page

Hjælp Ved Fejl; Garanti; Tilbehør Og Reservedele - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Udskiftning af det flade foldefilter
 Åbn filterafdækningen.
 Skift det flade foldefilter ud.
 Luk filterafdækningen. Den skal gå hør-
bart i indgreb.
Hjælp ved fejl
Risiko
Træk netstikket og afbryd maskinen inden
der arbejdes på maskinen.
Sugeturbine virker ikke
 Kontroller stikdåsen og strømforsynin-
gens sikring.
 Kontroller strømledningen og maski-
nens netstik.
 Tænd for maskinen.
Nedsat sugeevne
 Fjern forstoppelser fra dysen, sugerør,
sugeslangen eller det flade foldefilter.
 Kontroller om sugehoved og beholder
sidder korrekt.
 Tryk 5 gange på knappen til den halv-
automatiske filterrengøring mens ma-
skinen er tændt og lemmen er lukket.
Åbn lemmen igen.
 Sørg for, at filterafdækningen går rigtigt
i indgreb.
 Skift det flade foldefilter ud.
 Åbn sugestudsens lem.
Der strømmer støv ud under
sugning
 Kontroller, at det flade foldefilter er
monteret korrekt.
 Skift det flade foldefilter ud.
Halvautomatisk filterrengøring
fungerer ikke
 Luk sugestudsens lem.
 Rens sugestudsen hvis lemmen er blo-
keret.
 Kontakt kundeservice.
Den halvautomatiske
filterrengøring kan ikke slås til
 Kontakt kundeservice.
I de enkelte lande gælder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gra-
tis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De ønsker at gøre garantien gælden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller nærmeste kundeservice
medbringende kvittering for købet.
Tilbehør og reservedele
Der må kun anvendes tilbehør og reser-
vedele, der er godkendt af producen-
ten. Originaltilbehør og -reservedele er
en garanti for, at maskinen kan fungere
sikkert og uden fejl.
Et udvalg over de reservedele som bru-
ges meget ofte finder De i slutningen af
betjeningsvejledningen
Yderligere informationen om reserve-
dele finder De under www.kaer-
cher.com i afsni "Service".
Tilbehøret kommer ikke med maskinen.
Afhængigt af anvendelsen skal tilbehø-
ret bestilles separat.
Maskinens upåklagelige funktion kan
kun garanteres med sugeslangen med
en nominel bredde på DN42 og DN52.
Reservedele og tilbehør får du ved din
forhandler eller i den KÄRCHER-afde-
ling.
– 4
DA

Garanti

51

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: