Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 148

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Madalvoltfiltri vahetamine
 Avage filtrikate.
 Vahetage madalvoltfilter.
 Sulgege filtri kate, see peab kuuldavalt
kinnituma.
Abi häirete korral
Oht
Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade
välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja
tõmmata.
Imiturbiin ei tööta
 Kontrollige vooluvarustuse pistikupesa
ja kaitset.
 Kontrollige seadme toitekaablit ja toite-
pistikut.
 Lülitage seade sisse.
Imemisjõud väheneb
 Eemaldage imidüüsi, imitoru, imivooliku
või madalvoltfiltri ummistused.
 Kontrollige imipea ja mahuti õiget asen-
dit.
 Vajutage poolautomaatse filtripuhastu-
se klahvile 5x. Seejuures on seade sis-
se lülitatud ja imitutsi sulgeklapp
suletud. Avage sulgeklapp uuesti.
 Kinnitage filtri kate korralikult.
 Vahetage madalvoltfilter.
 Avage imitutsi sulgeklapp.
Tolm pääseb imemisel välja
 Kontrollige madalvoltfiltri paigaldust.
 Vahetage madalvoltfilter.
Poolautomaatne filtripuhastus ei
 Pange imitutsi sulgeklapp kinni.
 Puhastage imitutsi, kui sulgeklapp on
blokeeritud.
 Pöörduge klienditeenindusse.
Poolautomaatset filtripuhastust ei
saa sisse lülitada
 Pöörduge klienditeenindusse.
148
tööta
Igas riigis kehtivad meie volitatud müü-
giesindaja antud garantiitingimused. Sead-
mel esinevad rikked kõrvaldame
garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on mater-
jali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi kor-
ral palume pöörduda müüja või lähima
volitatud klienditeenistuse poole, esitades
ostu tõendava dokumendi.
Lisavarustus ja varuosad
Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varu-
osi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-
tarvikud ja -varuosad annavad teile
garantii, et seadmega on võimalik töö-
tada turvaliselt ja tõrgeteta.
Valiku kõige sagedamini vajamineva-
test varuosadest leiate te kasutusjuhen-
di lõpust.
Täiendavat infot varuosade kohta leiate
aadressilt www.kaercher.com lõigust
Service.
Tarnekomplekt ei sisalda tarvikuid. Tar-
vikud tuleb tellida eraldi olenevalt kasu-
tusotstarbest.
Seadme laitmatu toimimine on tagatud
ainult DN42 ja DN52 nimilaiusega imi-
voolikute kasutamise korral.
Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme
müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi
filiaalist.
– 4
ET
Garantii

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: