Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 141

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Мокро изсмукване
Внимание: Проверявайте постоянно
нивото на запълване на резервоара
за отпадъци при поемане на високи
количества течност, тъй като резер-
воарът може да се напълни за някол-
ко секунди и да прелее.
Внимание
Да се спазват местните разпоредби за
работа с отпадни води.
При изсмукване на мокри замърсява-
ния с дюзата за фуги, респ. когато
предимно се изсмуква вода от високи
количества течност, се препоръчва
да не се използва функцията "Полу-
автоматично почистване на филтъ-
ра".
След приключване на мокрото из-
смукване: Почистете плоския фил-
тър с функцията за почистване на
филтъра. Подсушете плоския фил-
тър. Почистете резервоара с влажна
кърпа и го подсушете.
Въртящ прекъсвач
Уред ВКЛ
Уред ИЗКЛ
Включване на уреда
 Включете щепсела в електрическата
мрежа.
 Включете уреда от въртящия прекъс-
вач.
Полуавтоматично почистване на
филтъра
Указание: Задействането на почиства-
нето на филтъра на всеки 5-10 минути
повишава продължителността на из-
ползване на плоския филтър.
Указание: Включването на полуавтома-
тичното почистване на филтъра е въз-
можно само при включен уред.
Фигура
 Затворете капачето на всмукателния
накрайник.
 Задействайте 5 х бутона за полуав-
томатично почистване на филтъра.
Така плоският филтър се почиства с
въздушен тласък (пулсиращ звук).
 Отново отворете капачето на всмука-
телния накрайник.
Изключете уреда
 Задействайте 5 х бутона за полуав-
томатично почистване на филтъра
при затворена капаче на всмукател-
ния накрайник. Отново отворете ка-
пачето.
 Изключете уреда от въртящия пре-
късвач.
 Издърпайте щепсела.
След всяка употреба
Изпразване на резервоара
 Блокирайте застопоряващите спи-
рачки.
Фигура
 Издърпайте нагоре блокировките на
спускащата механика.
 Издърпайте плъзгащата скоба наго-
ре. Резервоарът се деблокира и се
спуска.
Фигура
 Издърпайте резервоара от ръкохват-
ката.
 Изпразнете резервоара.
 Поставете отново резервоара и го
блокирайте с плъзгащата скоба.
Предупреждение
Опасност от прищипване!
По време на блокирането в
никакъв случай не дръжте
ръцете си между резервоара
за отпадъци или не ги поставяйте в
близост до повдигащата механика.
Блокирайте резервоара посредством
задействане на плъзгащата скоба с
две ръце.
– 3
BG
141

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: