Download  Print this page

Toebehoren En Reserveonderdelen; Eg-conformiteitsverklaring . Nl - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Toebehoren en
reserveonderdelen
Er mogen uitsluitend toebehoren en re-
serveonderdelen gebruikt worden die
door de fabrikant zijn vrijgegeven. Origi-
nele toebehoren en reserveonderdelen
bieden de garantie van een veilig en
storingsvrije werking van het apparaat.
Een selectie van de meest frequent be-
nodigde reserveonderdelen vindt u ach-
teraan in de gebruiksaanwijzing.
Verdere informatie over reserveonder-
delen vindt u op www.kaercher.com bij
Service.
In de standaardaflevering zit geen toe-
behoren. Het toebehoren moet naarge-
lang aanwending apart besteld worden.
De perfecte functie van het apparaat
wordt enkel gegarandeerd bij nominale
zuigslangwijdten van DN42 en DN52.
Reserveonderdelen en toebehoren zijn
verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄ-
RCHER-filiaal.
34
EG-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde
machine door haar ontwerp en bouwwijze
en in de door ons in de handel gebrachte
uitvoering voldoet aan de betreffende fun-
damentele veiligheids- en gezondheidsei-
sen, zoals vermeld in de desbetreffende
EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest
haar geldigheid wanneer zonder overleg
met ons veranderingen aan de machine
worden aangebracht.
Product:
Type:
Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108//EG
Toegepaste geharmoniseerde normen
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Toegepaste landelijke normen
-
5.966-010
De ondergetekenden handelen in opdracht
en met volmacht van de bedrijfsleiding.
CEO
Gevolmachtigde voor de documentatie:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
NL
Droog- / natzuiger
1.576-xxx
Head of Approbation

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: