Download  Print this page

Prietaiso Dalys; Naudojimo Pradžia; Valdymas - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Prietaiso dalys

1 Elektros laidas
2 Duomenų lentelė
3 Filtro valymas
4 Plokščiasis gofruotas filtras
5 Siurblio viršutinė dalis
6 Siurbimo galvutės rankena
7 Nuleidimo mechanizmo dešinioji atblo-
kavimo svirtis
8 Tarpinis žiedas
9 Nešvarumų talpyklos kreipiamasis ratukas
10 Kaištis
11 Purvo rezervuaras
12 Nuleidimo mechanizmo kairioji atbloka-
vimo svirtis
13 Ratas
14 Siurbimo galvutės fiksatorius
15 Siurbimo antvamzdžio dangtelis
16 Korpuso kreipiamasis ratukas su stovė-
jimo standžiu
17 Antgalio grindims laikiklis
18 Važiuoklė
19 Gaudyklė
20 Nešvarumų talpyklos rankena
21 Siurbimo antvamzdis
22 Siurbimo vamzdžio laikiklis
23 Sukamasis jungiklis
24 Filtro dangtelis
25 Filtro valymo mygtukas
26 Kabelio laikiklis
27 Stūmimo rankena
Naudojimo pradžia
 Pastatykite prietaisą į darbo padėtį, jei
reikia, įjunkite stovėjimo stabdį.
 Siurblio žarną (netiekiama kartu su įren-
giniu) įkiškite į siurbimo antvamzdį.
 Prieš dirbdami, patikrinkite nešvarumų
talpyklos užpildymo lygį ir, jei reikia, iš-
tuštinkite ją.
 Įsitikinkite, ar tinkamai įdėta nešvarumų
talpykla.
 Pritvirtinkite norimą priedą (netiekiami
kartu su įrenginiu).
158
Atsargiai
Siurbimo metu niekada negalima pašalinti
plokščiojo klostuoto filtro.
Purvo rezervuaras
Pastaba: Nešvarumų talpyklą reikia ištuš-
tinti, jei ji užpildyta 3 cm iki viršutinio krašto.
Reguliariai tikrinkite nešvarumų talpy-
klos užpildymo lygį, kadangi prietaisas
automatiškai neišsijungia.
Sausas valymas
Atsargiai
Pertvarkydami prietaisą iš drėgno į sau-
są siurbimą atkreipkite dėmesį į toliau
pateikiamus dalykus.
Jei siurbdami sausas dulkes naudosite drė-
gną filtravimo elementą, jis gali užsikimšti ir
tapti nebenaudojamas.
 Prieš naudojimą gerai išdžiovinkite drė-
gną filtrą arba pakeiskite jį sausu.
 Jei reikia, pakeiskite filtrą kaip aprašyta
skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarna-
vimas".
Drėgnas valymas
Dėmesio: siurbdami didelius skysčių
kiekius, reguliariai kontroliuokite purvo
rezervuaro užpildymo lygį, kadangi per
kelias minutes rezervuaras gali užsipil-
dyti ir dėl išsilieti.
Atsargiai
Laikykitės vietinių nuostatų dėl nuotėkų
vandens šalinimo.
Siurbiant drėgnus nešvarumus antgaliu
plyšiams arba kai įsiurbiama per didelis
skysčių kiekis, rekomenduojama, ne-
naudoti funkcijos „pusiau automatinis
filtro valymas".
Baigę siurbti drėgnus nešvarumus:
Plokščiąjį klostuotą filtrą išvalykite filtro
valikliu; Išdžiovinkite plokščiąjį klostuo-
tąjį filtrą. Talpyklą išvalykite drėgna
šluoste ir nusausinkite.
– 2
LT

Valdymas

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: