Download  Print this page

Prvky Prístroja; Uvedenie Do Prevádzky; Obsluha - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Prvky prístroja
1 Siet'ový kábel
2 Výrobný štítok
3 Očistenie filtra
4 Plochý skladaný filter
5 Vysávacia hlava
6 Rukoväť nasávacej hlavy
7 Odblokovanie spúšťacej mechaniky
vpravo
8 Vložený krúžok
9 Riadiace koliesko nádoby na nečistotu
10 Upchávka
11 Nádrž na nečistoty
12 Odblokovanie spúšťacej mechaniky
vľavo
13 Koleso
14 Uzáver vysávacej hlavy
15 Uzatvárací kryt nasávacieho nátrubku
16 Riadiace koliesko podvozku s ručnou
brzdou
17 Držiak trysky na podlahu
18 Podvozok
19 Zberná vaňa
20 Rukoväť nádoby na nečistotu
21 Sacie hrdlo
22 Držiak na nasávaciu rúrku
23 otočný spínač
24 Kryt filtra
25 Tlačidlo čistenia filtra
26 Držiak káblov
27 Posuvná rukoväť
Uvedenie do prevádzky
 Vysávač uveďte do pracovnej polohy,
pokiaľ je to nutné, zaistite parkovacou
brzdou.
 Nasuňte nasávaciu hadicu (nie je obsa-
hom dodávky) do sacieho hrdla.
 Skontrolujte pred začiatkom práce stav
náplne v nádobe na nečistotu a v prípa-
de potreby vyprázdnite nádobu.
 Zabezpečte, aby bola nádoba na nečis-
totu nasadená podľa predpisov.
 Nasaďte požadované príslušenstvo
(nie je obsahom dodávky).
122
Pozor
Pri odsávaní sa nikdy nesmie vyberať plo-
chý skladaný filter.
Nádrž na nečistoty
Upozornenie: Nádoba na nečistotu sa
musí vyprázdniť, ak je naplnená asi 3 cm
pod jej horným okrajom.
Kontrolujte pravidelne stav náplne v ná-
dobe na nečistotu, pretože prístroj sa
nevypína automaticky.
Suché vysávanie
Pozor
Pri zmene z vlhkého na suché vysávanie
dbajte na tieto zásady:
Vysávanie suchého prachu pri mokrej fil-
tračnej vložke zanáša filter a môže spôso-
biť jeho zničenie.
 Mokrý filter pred použitím dobre vysuš-
te alebo vymeňte za suchý.
 V prípade potreby je výmena filtra popí-
saná pod bodom "Ošetrovanie a údrž-
ba".
Vlhké vysávanie
Pozor: Neustále kontrolujte pri prijímaní
väčšieho množstva stav náplne v nádo-
be na nečistotu, pretože sa nádoba napl-
ní v priebehu niekoľkých sekúnd a môže
začať pretekať.
Pozor
Dodržiavajte miestne predpisy na úpravu
odpadových vôd.
Pri vysávaní vlhkých nečistôt pomocou
hubice na škáry, alebo ak sa odsáva
prevažne veľké množstvo kvapaliny,
odporúčame nepoužívať funkciu "polo-
automatické čistenie filtra".
Po ukončení mokrého vysávania: Vy-
čistite filter s plochými záhybmi spolu s
vyčistením filtra. Vysušte plochý skla-
dací filter. Zásobník vyčistite mokrou
handričkou a poutierajte.
– 2
SK

Obsluha

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: