Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 109

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia należy przeczytać orygi-
nalną instrukcję obsługi, postępować
według jej wskazań i zachować ją do póź-
niejszego wykorzystania lub dla następne-
go użytkownika.
Przed pierwszym uruchomieniem nale-
-
ży koniecznie przeczytać zasady bez-
pieczeństwa nr 5.956-249!
Nieprzestrzeganie wskazówek zawar-
-
tych w niniejszej instrukcji obsługi i
wskazówek bezpieczeństwa może pro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz sytuacji niebezpiecznych dla ob-
sługującego lub innych osób.
Ewentualne uszkodzenia transportowe
-
należy niezwłocznie zgłosić sprzedaw-
cy.
Spis treści
Ochrona środowiska . . . . .
Symbole w instrukcji obsługi
znaczeniem . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie . . . . . . . . . . .
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Przechowywanie . . . . . . . .
Czyszczenie i konserwacja
Usuwanie usterek. . . . . . . .
Gwarancja . . . . . . . . . . . . .
ści zamienne . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . .
Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników
PL . . .1
znajdują się pod:
PL . . .1
www.kaercher.com/REACH
Symbole w instrukcji obsługi
Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie,
prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub
do śmierci.
PL . . .4
Ostrzeżenie
PL . . .4
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich
obrażeń ciała lub śmierci.
Uwaga
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do lekkich
PL . . .6
obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- 1
PL
Ochrona środowiska
Materiał, z którego wykonano
opakowanie nadaje się do po-
wtórnego przetworzenia. Prosi-
my nie wyrzucać opakowania
do śmieci z gospodarstw domo-
wych, lecz oddać do recyklingu.
Zużyte urządzenia zawierają
cenne surowce wtórne, które
powinny być oddawane do utyli-
zacji. Akumulatory, olej i tym po-
dobne substancje nie powinny
przedostać się do środowiska
naturalnego. Prosimy o utyliza-
cję starych urządzeń w odpo-
wiednich placówkach
zbierających surowce wtórne.
109

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: