Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 111

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Odkurzanie na mokro
Uwaga: Stale kontrolować poziom na-
pełnienia zbiornika na zanieczyszczenia
przy odbiorze wielkich ilości cieczy,
gdyż zbiornik może się napełnić i prze-
lać w ciągu kilku sekund.
Uwaga
Przestrzegać miejscowych przepisów doty-
czących postępowania z brudną wodą.
Podczas zasysania mokrych zanie-
czyszczeń dyszą do szczelin, wzgl. gdy
do zbiornika zasysana jest przede
wszystkim duża ilość cieczy, zalecane
jest wyłączenie funkcji „Półautomatycz-
ne oczyszczanie filtra".
Po zakończeniu odkurzania na mokro:
Oczyścić płaski filtr falisty przy użyciu
systemu oczyszczania filtra. Płaski filtr
falisty pozostawić do wyschnięcia
Zbiornik oczyścić wilgotną szmatką i
osuszyć.
Przełącznik obrotowy
WŁĄCZYĆ urządzenie
WYŁĄCZYĆ urządzenie
Włączenie urządzenia
 Podłączyć urządzenie do zasilania.
 Włączyć urządzenie przy użyciu prze-
łącznika obrotowego.
Półautomatyczny system
oczyszczania filtra
Wskazówka: Uruchamianie systemu
oczyszczania filtra co 5-10 minut przedłuża
żywotność płaskiego filtra falistego.
Wskazówka: Wyłączanie funkcji półauto-
matycznego czyszczenia filtra możliwe jest
jedynie przy włączonym urządzeniu.
Rysunek
 Zamknąć klapę zamykającą króciec
ssawny.
 Nacisnąć 5 razy przycisk półautoma-
tycznego oczyszczania filtra. Płaski filtr
falisty jest potem czyszczony podmu-
chem powietrza (pulsujący szelest).
 Ponownie otworzyć klapę zamykającą
króciec ssawny.
Wyłączanie urządzenia
 Nacisnąć 5 razy przycisk półautoma-
tycznego oczyszczania filtra przy za-
mkniętej klapie zamykającej króciec
ssawny. Ponownie otworzyć klapę za-
mykającą.
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu prze-
łącznika obrotowego.
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilają-
cego.
Po każdym użyciu
Opróżnić zbiornik
 Zablokować hamulce postojowe.
Rysunek
 Blokady mechaniki osadzania pociąg-
nąć ku górze.
 Wyjąć pałąk przesuwny ku górze. Na-
stępuje odryglowanie i opuszczenie
zbiornika.
Rysunek
 Wyjąć zbiornik przy uchwycie.
 Opróżnić zbiornik.
 Ponownie założyć zbiornik i zaryglować
pałąkiem przesuwnym.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zgniecenia!
W trakcie ryglowania w żadnym
wypadku nie trzymać rąk mię-
dzy zbiornikiem na zanieczysz-
czenia a pierścieniem pośrednim, ani nie
wkładać ich w pobliże mechanicznego
urządzenia podnoszącego. Zaryglować
zbiornik przez użycie pałąka przesuwnego
obiema rękoma.
Czyszczenie urządzenia
 Wyczyścić urządzenie od wewnątrz i od
zewnątrz poprzez odkurzenie i wytarcie
wilgotną szmatką.
– 3
PL
111

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: