Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 139

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Преди първото използване на
Вашия уред прочетете това
оригинално инструкцуя за работа,
действайте според него и го запазете за
по-късно използване или за следващия
притежател.
Преди първото пускане в експлоата-
-
ция непременно прочетете Упътва-
нето за експлоатация № 5.956-249!
При пренебрегване на Упътването за
-
експлоатация и на Указанията за
безопасност могат да възникнат по-
вреди по уреда и опасности за об-
служващия го и за други лица.
При транспортни дефекти незабавно
-
информирайте търговеца.
Съдържание
Опазване на околната среда BG . . .1
Символи в Упътването за ра-
бота . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Употреба по предназначение BG . . .2
Обслужване . . . . . . . . . . .
Tранспoрт . . . . . . . . . . . . .
Съхранение. . . . . . . . . . . .
Помощ при неизправности
Гаранция . . . . . . . . . . . . . .
части . . . . . . . . . . . . . . . . .
Декларация за съответствие
на ЕО . . . . . . . . . . . . . . . . .
Технически данни . . . . . . .
Опазване на околната среда
Указания за съставките (REACH)
Актуална информация за съставките ще
BG . . .1
намерите на:
www.kaercher.com/REACH
Символи в Упътването за
Опасност
За непосредствено грозяща опасност,
която води до тежки телесни повреди
BG . . .4
или до смърт.
Предупреждение
За възможна опасна ситуация, която
би могла да доведе до тежки телесни
повреди или смърт.
BG . . .5
BG . . .6
Внимание
За възможна опасна ситуация, която
би могла да доведе до леки телесни по-
вреди или материални щети.
- 1
BG
Опаковъчните материали мо-
гат да се рециклират. Моля не
хвърляйте опаковките при до-
машните отпадъци, а ги пре-
дайте на вторични суровини с
цел повторна употреба.
Старите уреди съдържат цен-
ни материали, подлежащи на
рециклиране, които могат да
бъдат употребени повторно.
Батерии, масла и подобни на
тях не бива да попадат в окол-
ната среда. Поради това моля
отстранявайте старите уреди,
използвайки подходящи за
целта системи за събиране.
работа
139

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: