Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 48

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Læs original brugsanvisning in-
den første brug, følg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlæsning eller til den næste ejer.
Inden første ibrugtagelse skal betje-
-
ningsvejledningen og sikkerhedshen-
visningerne nr. 5.956-249 læses!
Hvis driftsvejledningen og sikkerheds-
-
anvisningerne ikke overholdes, kan der
opstå skader på apparatet og risici for
brugeren og andre personer.
Ved transportskader skal forhandleren
-
informeres omgående.
Indholdsfortegnelse
Miljøbeskyttelse . . . . . . . . .
Symbolerne i driftsvejledningen DA . . .1
Bestemmelsesmæssig anven-
delse. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskinelementer . . . . . . . .
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Opbevaring. . . . . . . . . . . . .
Hjælp ved fejl . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . .
ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . .
48
DA . . .1
Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
DA . . .1
der du på:
www.kaercher.com/REACH
Risiko
En umiddelbar truende fare, som kan føre
til alvorlige personskader eller død.
Advarsel
En muligvis farlig situation, som kan føre til
alvorlige personskader eller til død.
Forsigtig
En muligvis farlig situation, som kan føre til
personskader eller til materialeskader.
Advarsel
Maskinen er ikke egnet til opsugning af
sundhedsskadeligt støv.
Maskinen er til våd- og tørrensning af
-
gulvflader og vægge.
Maskinen er beregnet til industriel brug,
-
f.eks. i lager- og produktionsområder og
på produktionsmaskiner.
Maskinen er ikke egnet til læsning med
-
kran.
- 1
DA
Miljøbeskyttelse
Emballagen kan genbruges.
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever
den til genbrug.
Udtjente apparater indeholder
værdifulde materialer, der kan
og bør afleveres til genbrug.
Batterier, olie og lignende stof-
fer er ødelæggende for miljøet.
Aflever derfor udtjente appara-
ter på en genbrugsstation eller
lignende.
Symbolerne i
driftsvejledningen
Bestemmelsesmæssig
anvendelse

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: