Download  Print this page

Priežiūra Ir Aptarnavimas; Pagalba Gedimų Atveju; Garantija; Priedai Ir Atsarginės Dalys - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Priežiūra ir aptarnavimas
Pavojus
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus iš-
junkite prietaisą ir ištraukite elektros laido
kištuką iš tinklo lizdo.
Plokščiojo klostuoto filtro keitimas
 Atidarykite filtro dangtelį.
 Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
 Uždarykite filtro dangtelį taip, kad girdi-
mai užsifiksuotų.
Pagalba gedimų atveju
Pavojus
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus iš-
junkite prietaisą ir ištraukite elektros laido
kištuką iš tinklo lizdo.
Siurblio turbina neveikia
 Patikrinkite maitinimo tinklo lizdą ir sau-
giklį.
 Patikrinkite įrenginio maitinimo kabelį ir
kištuką.
 Įjunkite prietaisą.
Sumažėjo siurbimo jėga
 Pašalinkite susidariusius kamščius iš
siurbimo antgalio, siurblio vamzdžio, si-
urbimo žarnos ar plokščiojo klostuoto
filtro.
 Patikrinkite, ar tvirtai laikosi siurbimo
galva ir rezervuaras.
 Esant įjungtam įrenginiui ir uždėtam si-
urbimo antvamzdžio dangteliui, 5 kartus
paspauskite pusiau automatinio filtro
valymo jungiklį. Vėl nuimkite dangtelį.
 Tinkamai užfiksuokite filtro dangtelį.
 Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
 Nuimkite siurbimo antvamzdžio dangte-
lį.
Siurbimo metu dulkės šalinamos
 Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas plokš-
čiasis klostuotas filtras.
 Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
160
laukan
Neveikia pusiau automatinio filtro
valymo funkcija
 Uždėkite siurbimo antvamzdžio dangte-
lį.
 Esant užblokuojant dangteliui, išvalyki-
te siurbimo antvamzdį.
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarny-
bą.
Neįsijungia pusiau automatinio
filtro valymo funkcija
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarny-
bą.
Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų
pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos.
Galimus prietaiso gedimus garantijos galio-
jimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai,
jei tokių gedimų priežastis buvo netinka-
mos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl
garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į
savo pardavėją arba artimiausią klientų ap-
tarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą pa-
tvirtinantį kasos kvitą.
Priedai ir atsarginės dalys
Leidžiama naudoti tik gamintojo patvir-
tintus priedus ir atsargines dalis. Origi-
nalių priedų ir atsarginių dalių
naudojimas užtikrina saugų, be gedimų
prietaiso funkcionavimą.
Dažniausia naudojamų atsarginių dalių
sąrašas pateiktas naudojimo instrukci-
jos pabaigoje.
Informacijos apie atsargines dalis galite
rasti interneto svetainės www.kaer-
cher.com dalyje „Service".
Komplekte priedų nėra. Atsižvelgiant į
naudojimo sritį, priedus reikia užsakyti
atskirai.
Tinkamas įrenginio veikimas užtikrina-
mas tik naudojant DN42 ir DN52 nomi-
naliojo storio žarnas.
Atsargines dalis ir priedus gausite iš
pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.
– 4
LT

Garantija

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: