Download  Print this page

Szimbólumok Az üzemeltetési útmutatóban - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

A készülék első használata előtt
olvassa el ezt az eredeti hasz-
nálati utasítást, ez alapján járjon el és tart-
sa meg a későbbi használatra vagy a
következő tulajdonos számára.
Az első üzembevétel előtt mindenkép-
-
pen olvassa el az 5.956-249 sz. bizton-
sági utasításokat!
A gépkönyv és a biztonságtechnikai
-
utasítások be nem tartása esetén a ké-
szülék megrongálódhat és veszélybe
kerülhet annak kezelője, illetve más
személyek.
Szállítási sérülések esetén azonnal tá-
-
jékoztassa a kereskedőt.
Tartalomjegyzék
Környezetvédelem . . . . . . .
útmutatóban . . . . . . . . . . . .
Rendeltetésszerű használat
Készülék elemek . . . . . . . .
Üzembevétel . . . . . . . . . . .
Használat . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Tárolás . . . . . . . . . . . . . . . .
Segítség üzemzavar esetén
Garancia. . . . . . . . . . . . . . .
Tartozékok és alkatrészek .
EK konformitási nyiltakozat
Műszaki adatok . . . . . . . . .
HU . . .1
Megjegyzések a tartalmazott anyagok-
kal kapcsolatban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott anyagok-
HU . . .1
kal kapcsolatosan a következő címen talál:
www.kaercher.com/REACH
Szimbólumok az üzemeltetési
Balesetveszély
Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos
HU . . .4
testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.
Figyelem!
HU . . .4
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos
HU . . .5
testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
HU . . .6
Vigyázat
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely kön-
nyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.
Rendeltetésszerű használat
Figyelem!
A készülék nem alkalmas egészségre ká-
ros por felszívására.
A porszívó padló- és falfelületek nedves
-
és száraz tisztítására szolgál.
Ez a készülék ipari használatra alkal-
-
mas, l. raktár- és gyártási területeken
és gyártógépeken.
A készüléket nem szabad daruval meg-
-
emelni.
- 1
HU
Környezetvédelem
A csomagolási anyagok újra-
hasznosíthatók. Kérjük, ne dob-
ja a csomagolást a házi
szemétbe, hanem vigye el egy
újrahasznosító helyre.
A használt készülékek értékes
újrahasznosítható anyagokat
tartalmaznak, amelyeket újra-
hasznosító helyen kell elhelyez-
ni. Az elemeknek, olajnak és
hasonló anyagoknak nem sza-
bad a környezetbe kerülni. Ezért
kérjük, a használt készülékeket
megfelelő gyűjtőrendszeren ke-
resztül távolítsa el.
útmutatóban
91

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: