Download  Print this page

Transport - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

otočný spínač
Prístroj ZAP
Prístroj VYP
Zapnutie prístroja
 Zastrčte siet'ovú zástrčku.
 Zapnite prístroj otočným vypínačom.
Poloautomatické vyčistenie filtra
Upozornenie: Zatlačením čistenia filtra
každých 5-10 minút sa zvýši životnosť plo-
chého skladaného filtra.
Upozornenie: Zapnutie poloautomatické-
ho čistenia filtra je možné len vtedy, ak je
prístroj zapnutý.
Obrázok
 Uzavrite uzatvárací kryt nasávacieho
nátrubku.
 5 krát stlačte tlačidlo poloautomatické-
ho čistenia filtra. Filter s plochými zá-
hybmi sa pri tom čistí pomocou
prudkého nárazu vzduchu (sprevádza-
ného pulzujúcim zvukom).
 Otvorte opäť uzatvárací kryt nasávacie-
ho nátrubku.
Vypnutie prístroja
 5 krát stlačte pri uzavretom uzatvára-
com kryte nasávacieho nátrubku tlačid-
lo poloautomatického čistenia filtra.
Otvorte opäť uzatvárací kryt.
 Vypnite prístroj otočným vypínačom.
 Vytiahnite sieťovú zástrčku.
Po každom použití
Vyprázdnenie nádoby
 Zatiahnite ručnú parkovaciu brzdu.
Obrázok
 Vytiahnite zablokovanie spúšťacej me-
chaniky smerom hore.
 Posuvné rameno vytiahnite smerom
hore. Nádoba sa odblokuje a spustí do-
le.
Obrázok
 Vytiahnite nádobu za rukoväť.
 Vyprázdnite nádrž.
 Opäť vložte nádobu a zablokujte ju po-
suvnou rukoväťou.
Pozor
Nebezpečie vzniku pomliažde-
nín! Počas zablokovania nevkla-
dajte v žiadnom prípade ruky
medzi nádobu na nečistotu a
vložený krúžok alebo do blízkosti zdvíhacej
mechaniky. Zablokujte nádobu stlačením
posuvnej rukoväte oboma rukami.
Čistenie spotrebiča
 Prístroj vyčistite zvnútra aj zvonku od-
sávaním a utrite ho pomocou vlhkej
handričky.
Uskladnenie prístroja
 Sieťovú šnúru naviňte na držiak kábla.
 Naviňte hadicu vysávača okolo posuv-
ného ramena.
 Zasuňte podlahovú hubicu a rúrku vy-
sávača do príslušného držiaka.
 Prístroj je nutné odkladať do suchej
miestnosti a chrániť pred neoprávne-
ným použitím.
Pozor
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite
jeho hmotnosť.
 Uvoľnite ručné brzdy a posúvajte prí-
stroj za posuvný strmeň.
 Prístroj pri prenášaní uchopte za pod-
vozok, nie za posuvnú rukoväť.
 Pri preprave vo vozidlách zariadenie
zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu
podľa platných smerníc.
– 3
SK

Transport

123

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: