Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 155

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Piederumi un rezerves daļas
Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļau-
tos piederumus un rezerves daļas. Ori-
ģinālie piederumu un oriģinālās
rezerves daļas garantē to, ka aparātu
var ekspluatēt droši un bez traucēju-
miem.
Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klās-
tu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrā-
matas galā.
Turpmāko informāciju par rezerves da-
ļām Jūs saņemsiet saitā www.kaerc-
her.com, sadaļā Service.
Piegādes komplektā piederumu nav ie-
kļauti. Piederumi atkarībā no pielietoju-
ma ir jāpasūta atsevišķi.
Aparāta nevainojama darbība tiek no-
drošināta tikai, izmantojot sūkšanas
šļūtenes ar nominālo diametru DN42 un
DN52.
Rezerves detaļas un piederumus Jūs
varat iegādāties pie sava tirdzniecības
pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER fi-
liālē.
EK Atbilstības deklarācija
Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā
iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un
izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozī-
bā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu
attiecīgajām galvenajām drošības un vese-
lības aizsardzības prasībām. Iekārtā izda-
rot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis
paziņojums zaudē savu spēku.
Produkts:
Tips:
Attiecīgās ES direktīvas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK
Piemērotās harmonizētās normas:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Izmantotie valsts standarti:
-
5.966-010
Apakšā parakstījušās personas rīkojas uz-
ņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās
pilnvarojuma.
CEO
Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā
persona:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tālr.: +49 7195 14-0
Fakss: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
LV
Putekļsūcējs sauso un mitro
netīrumu sūkšanai
1.576-xxx
Head of Approbation
155

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: