Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 30

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Lees vóór het eerste gebruik
van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.
Voor de eerste inbedrijfstelling veilig-
-
heidsinstructies nr. 5.956-249 in elk ge-
val lezen!
Bij veronachtzaming van de gebruiks-
-
aanwijzing en de veiligheidsaanwijzin-
gen kan schade aan het apparaat
ontstaan, en gevaar voor gebruikers en
andere personen.
Bij transportschade onmiddellijk de
-
handelaar op de hoogte brengen.
Inhoudsopgave
Zorg voor het milieu . . . . . .
Symbolen in de gebruiksaanwij-
zing. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbedrijfstelling . . . . . . . . . .
Bediening . . . . . . . . . . . . . .
Vervoer. . . . . . . . . . . . . . . .
Opslag . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . .
Hulp bij storingen . . . . . . . .
Garantie . . . . . . . . . . . . . . .
delen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens. . . . .
30
NL . . .1
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
NL . . .1
stoffen (REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
Gevaar
Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.
Waarschuwing
NL . . .5
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
NL . . .6
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.
Voorzichtig
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of
materiële schade.
- 1
NL
Zorg voor het milieu
Het verpakkingsmateriaal is
herbruikbaar. Deponeer het ver-
pakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied
het aan voor hergebruik.
Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle mate-
rialen die geschikt zijn voor
hergebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke
stoffen mogen niet in het milieu
belanden. Verwijder overbodig
geworden apparatuur daarom
via geschikte inzamelpunten.
Symbolen in de
gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: