Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 103

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Pred prvo uporabo Vaše napra-
ve preberite to originalno navo-
dilo za uporabo, ravnajte se po njem in
shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo
ali za naslednjega lastnika.
Pred prvim zagonom obvezno preberite
-
varnostna navodila št. 5.956-249!
V primeru neupoštevanja navodila za
-
uporabo in varnostnih napotkov lahko
pride do poškodb na stroju in nevarnosti
za uporabnika in druge osebe.
V primeru transportnih poškodb takoj
-
obvestite trgovca.
Vsebinsko kazalo
Varstvo okolja . . . . . . . . . . .
Simboli v navodilu za uporabo SL . . .1
Namenska uporaba . . . . . .
Elementi naprave . . . . . . . .
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Skladiščenje . . . . . . . . . . . .
Pomoč pri motnjah . . . . . . .
Garancija . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki . . . . . . . . .
Opozorila k sestavinam (REACH)
SL . . .1
Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH
SL . . .1
Nevarnost
Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi
do težkih telesnih poškodb ali smrti.
Opozorilo
Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vo-
dila do težkih telesnih poškodb ali smrti.
Pozor
Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi
SL . . .6
do lahkih poškodb ali materialne škode.
Opozorilo
Aparat ni primeren za sesanje zdravju ško-
dljivega prahu.
Ta sesalnik je namenjen mokremu in
-
suhemu čiščenju talnih in stenskih povr-
šin.
Ta naprava je primerna za industrijsko
-
uporabo, npr. v skladiščnih in proizvo-
dnih območjih in na proizvodnih strojih.
Natovarjanje naprave z žerjavom ni do-
-
voljeno.
- 1
SL
Varstvo okolja
Embalaža je primerna za recikli-
ranje. Prosimo, da embalaže ne
odvržete med gospodinjske od-
padke, temveč jo odložite v zbi-
ralnik za ponovno obdelavo.
Stare naprave vsebujejo drago-
cene reciklirne materiale, ki jih
je treba odvajati za ponovno
uporabo. Baterije, olje in podob-
ne snovi ne smejo priti v okolje.
Zato stare naprave zavrzite v
ustrezne zbiralne sisteme.
Simboli v navodilu za
uporabo
Namenska uporaba
103

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: