Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 97

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Před prvním použitím svého
zařízení si přečtěte tento původ-
ní návod k používání, řiďte se jím a uložte
jej pro pozdější použití nebo pro dalšího
majitele.
Před prvním uvedením do provozu bez-
-
podmínečně čtěte bezpečnostní poky-
ny č. 5.956-249!
V případě nedodržování provozních a
-
bezpečnostních pokynů mohou vznik-
nout škody na přístroji a může dojít k
ohrožení osob přístroj obsluhujících i
ostatních.
Při přepravních škodách ihned infor-
-
mujte obchodníka.
Obsah
Ochrana životního prostředí
Symboly použité v návodu k ob-
sluze. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání v souladu s určením CS . . .1
Prvky přístroje . . . . . . . . . .
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . .
Přeprava. . . . . . . . . . . . . . .
Ukládání . . . . . . . . . . . . . . .
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . .
Příslušenství a náhradní díly
Prohlášení o shodě pro ES
Technické údaje . . . . . . . . .
Ochrana životního prostředí
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách
CS . . .1
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH
CS . . .1
Symboly použité v návodu k
Nebezpečí!
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.
Upozornění
Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která
by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním
nebo k smrti.
CS . . .4
Pozor
CS . . .5
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
CS . . .6
která může vést k lehkým fyzickým zraně-
ním nebo k věcným škodám.
Upozornění
Zařízení není vhodné k odsávání prachů
škodících zdraví.
Vysavač je určen k vlhkému i mokrému
-
čištění ploch podlah a zdí.
Tento přístroj je vhodný k průmyslové-
-
mu použití, např. ve skladech a výrob-
ních prostorách a na výrobních strojích.
Není povoleno nakládat přístroj pomocí
-
jeřábu.
- 1
CS
Obalové materiály jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do
domovního odpadu, ale ode-
vzdejte jej k opětovnému zužit-
kování.
Přístroj je vyroben z hodnotných
recyklovatelných materiálů, kte-
ré je třeba znovu využít. Baterie,
olej a podobné látky se nesmějí
dostat do okolního prostředí.
Použitá zařízení proto ode-
vzdejte na příslušných sběrných
místech
obsluze
Používání v souladu s
určením
97

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: