Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 146

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Seadme elemendid
1 Võrgukaabel
2 Tüübisilt
3 Filtri puhastamine
4 Madalvoltfilter
5 Imipea
6 Imipea käepide
7 Langetusmehhanismi parempoolne va-
bastusseadis
8 Vaherõngas
9 Prahimahuti juhtrull
10 Kork
11 Mustusemahuti
12 Langetusmehhanismi vasakpoolne va-
bastusseadis
13 Ratas
14 Imipea lukustus
15 Imitutsi sulgeklapp
16 Raam juhtrull seisupiduriga
17 Põrandaotsaku hoidik
18 Transpordiraam
19 Kogumisvann
20 Prahimahuti käepide
21 Imitutsid
22 Imitoru hoidik
23 Pöördlüliti
24 Filtrikate
25 Filtripuhastuse klahv
26 Kaablihoidik
27 Tõukesang
Kasutuselevõtt
 Viige seade tööasendisse, vajadusel
kindlustage seisupiduritega.
 Torgake imivoolik (ei kuulu tarnekomp-
lekti) imitutsi.
 Kontrollige enne töö algust prahimahuti
täituvust ja tühjendage mahuti vajadu-
sel.
 Veenduge, et prahimahuti on nõueteko-
haselt paigaldatud.
 Ühendage soovitud tarvikud (ei kuulu
tarnekomplekti).
146
Käsitsemine
Ettevaatust
Madalvoltfiltrit ei tohi imemisel kunagi ee-
maldada.
Mustusemahuti
Märkus: Prahimahutit tuleb tühjendada,
kui see on täitunud ca. 3 cm kõrgusele üla-
servast.
Kontrollige regulaarselt mustusemahuti
täituvust, sest seade ei lülitu automaat-
selt välja.
Ettevaatust
Vahetades märgpuhastuselt kuivpuhas-
tusrežiimile tuleb meeles pidada:
Kuiva tolmu imemine märja filtrielemendiga
rikub filtrit ja võib muuta selle kasutuskõlb-
matuks.
 Enne kasutamist kuivatage märg filter
korralikult ära või asendage kuiva filtri-
ga.
 Vajadusel vahetage filtrit nagu kirjelda-
tud punktis "Hooldamine ja korrashoid".
Märgpuhastus
Tähelepanu: Kui käitlete suuri vedeliku-
koguseid, tuleb mustusemahuti täitu-
vust pidevalt kontrollida, sest mahuti
võib mõne sekundi jooksul täituda ja üle
voolama hakata.
Ettevaatust
Järgige kohalikke heitvete käitlemise ees-
kirju.
Märja mustuse koristamisel vuugidüüsi-
ga või juhul, kui koristatakse põhiliselt
suures koguses vedelikku, on soovitav
poolautomaatse filtripuhastuse funkt-
siooni mitte kasutada.
Pärast märgimu lõpetamist: Puhastage
lamevoltfiltrit filtripuhastusseadisega.
Kuivatage lamevoltfilter. Puhastage
mahutit niiske lapiga ja kuivatage.
– 2
ET
Kuivimemine

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: