Download  Print this page

Użytkowanie Zgodne Z Prze- Znaczeniem; Elementy Urządzenia; Uruchamianie; Obsługa - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Ostrzeżenie
Urządzenie nie nadaje się do odsysania
pyłów szkodliwych dla zdrowia.
Odkurza przeznaczony jest do czysz-
czenia na mokro i na sucho powierzchni
podłóg i ścian.
Niniejsze urządzenie przeznaczone
jest do zastosowania przemysłowego,
np. na składach, w obszarach produkcji
oraz przy maszynach produkcyjnych.
Niedopuszczalne jest transportowanie
urządzenia przy użyciu żurawia.
Elementy urządzenia
1 Kabel sieciowy
2 Tabliczka identyfikacyjna
3 Czyszczenie filtra
4 Płaski filtr falisty
5 Głowica ssąca
6 Uchwyt głowicy ssącej
7 Odryglowanie prawej blokady mechani-
ki osadzania
8 Pierścień pośredni
9 Kółko skrętne zbiornika na zanieczysz-
czenia
10 Korek zatyczkowy
11 Zbiornik na zanieczyszczenia
12 Odryglowanie lewej blokady mechaniki
osadzania
13 Koło
14 Ryglowanie głowicy ssącej
15 Klapa zamykająca króciec ssawny
16 Kółko skrętne podwozia z hamulcem
postojowym
17 Uchwyt na dyszę podłogową
18 Podwozie
19 Miska przechwytująca
20 Rękojeść zbiornika na zanieczyszczenia
21 Króciec ssący
22 Uchwyt na rurę ssącą
23 Pokrętło
24 Pokrywa filtra
25 Przycisk oczyszczania filtra
110
26 Klips na kabel
27 Uchwyt do prowadzenia

Uruchamianie

 Urządzenie ustawić w miejscu pracy, w
razie potrzeby zabezpieczyć hamul-
cem.
 Włożyć wężyk do zasysania (nie objęte-
go zakresem dostawy) do króćca ssą-
cego.
 Przed rozpoczęciem pracy skontrolo-
wać poziom napełnienia zbiornika na
zanieczyszczenia i w razie potrzeby go
opróżnić.
 Zapewnić, by zbiornik na zanieczysz-
czenia używany był właściwie.
 Założyć żądane akcesoria (nie objęte
zakresem dostawy).
Uwaga
Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować
płaskiego filtra falistego.
Zbiornik na zanieczyszczenia
Wskazówka: Zbiornik na zanieczyszcze-
nia należy opróżnić, gdy jest on wypełniony
do ok. 3 cm poniżej górnej krawędzi.
Regularnie kontrolować poziom napeł-
nienia zbiornika na zanieczyszczenia,
gdyż urządzenie nie wyłącza się auto-
matycznie.
Odkurzanie na sucho
Uwaga
W przypadku przejścia od odkurzania
na mokro do odkurzania na sucho:
Odkurzanie suchego pyłu, gdy filtr jest mo-
kry, może spowodować jego zapchanie i
uszkodzenie.
 Mokry filtr należy przed użyciem dobrze
wysuszyć lub wymienić na suchy.
 W razie potrzeby wymienić filtr, patrz
punkt „Czyszczenie i konserwacja".
– 2
PL
Obsługa

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: