Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 145

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Enne sesadme esmakordset ka-
sutuselevõttu lugege läbi algu-
pärane kasutusjuhend, toimige sellele
vastavalt ja hoidke see hilisema kasutami-
se või uue omaniku tarbeks alles.
Enne esmakordset kasutuselevõttu lu-
gege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.956-
249!
Kasutusjuhendi ja ohutuseeskirjade ei-
ramine võib põhjustada seadme rikkeid
ja ohtu kasutaja ning teiste isikute
jaoks.
Transpordil tekkinud vigastuste puhul
teavitage toote müüjat.
Sisukord
Keskkonnakaitse . . . . . . . .
Kasutusjuhendis olevad süm-
bolid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sihipärane kasutamine. . . .
Seadme elemendid . . . . . .
Kasutuselevõtt . . . . . . . . . .
Käsitsemine . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Hoiulepanek . . . . . . . . . . . .
Korrashoid ja tehnohooldus
Abi häirete korral . . . . . . . .
Garantii. . . . . . . . . . . . . . . .
Lisavarustus ja varuosad . .
EÜ vastavusdeklaratsioon .
Tehnilised andmed . . . . . . .
Märkusi koostisainete kohta (REACH)
ET . . .1
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate
aadressilt:
ET . . .1
www.kaercher.com/REACH
ET . . .1
Kasutusjuhendis olevad
ET . . .2
ET . . .2
ET . . .2
Oht
ET . . .3
Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob
ET . . .3
kaasa raskeid kehavigastusi või surma.
ET . . .3
Hoiatus
ET . . .4
Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib
ET . . .4
põhjustada raskeid kehavigastusi või sur-
ET . . .4
ma.
ET . . .5
Ettevaatust
ET . . .6
Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib
põhjustada kergeid vigastusi või materiaal-
set kahju.
Hoiatus
Seade ei sobi tervisele ohtliku tolmu imemi-
seks.
See imur on ette nähtud põranda- ja
seinapindade märjalt ja kuivalt puhasta-
miseks.
Seade sobib tööstuslikuks kasutu-
sesks, nt ladudes ja tootmisruumides
ning tootmismasinate ümbruses.
Seadet ei ole lubatud kraanaga tõsta.
– 1
ET
Keskkonnakaitse
Pakendmaterjalid on taaskasu-
tatavad. Palun ärge visake pa-
kendeid majapidamisprahi
hulka, vaid suunake need taas-
kasutusse.
Vanad seadmed sisaldavad
taaskasutatavaid materjale, mis
tuleks suunata taaskasutusse.
Patareid, õli ja muud sarnased
ained ei tohi jõuda keskkonda.
Seetõttu palume vanad sead-
med likvideerida vastavate ko-
gumissüsteemide kaudu.
sümbolid
Sihipärane kasutamine
145

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: