Download  Print this page

Ošetřování A údržba; Pomoc Při Poruchách; Záruka - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Ošetřování a údržba
Nebezpečí!
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
Výměna filtračního skládaného
 Otevřete víko filtru.
 Vyměňte filtrační skládaný sáček.
 Zavřete kryt filtru, musí být slyšet za-
skočení západky.
Pomoc při poruchách
Nebezpečí!
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
Sací čerpadlo neběží
 Zkontrolovat zásuvku a zajištění napá-
jení.
 Zkontrolovat napájecí kabel a zástrčku
zařízení.
 Přístroj zapněte.
Sací síla slábne
 Odstraňte případná ucpání ze sací hu-
bice, sací trubky, sací hadice nebo fil-
tračního skládaného sáčku.
 Zkontrolujte správné nasazení sací hla-
vy a nádoby.
 Pokud je při spuštěném přístroji a zá-
věrné víko sací hubice zavřené, 5x
stiskněte tlačítko poloautomatického
očišťování filtru. Opět otevřete závěrné
víko.
 Kryt filtru uzavřete až do zaskočení zá-
padky.
 Vyměňte filtrační skládaný sáček.
 Otevřete závěrné víko sací hubice.
Při vysávání dochází k emisi prachu
 Zkontrolujte správné usazení filtračního
skládaného sáčku.
 Vyměňte filtrační skládaný sáček.
100
sáčku
Poloautomatické čištění filtru
 Zavřít závěrné víko sací hubice.
 Vyčistit sací hubici v případě zabloko-
vání závěrného víka.
 Informujte zákaznický servis.
Poloautomatické čištění filtru nelze
 Informujte zákaznický servis.
V každé zemi platí záruční podmínky vyda-
né příslušnou distribuční společností. Pří-
padné poruchy zařízení odstraníme během
záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich
příčinou vadný materiál nebo výrobní záva-
dy. V případě uplatňování nároku na záru-
ku se s dokladem o zakoupení obraťte na
prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb
zákazníkům.
Příslušenství a náhradní díly
Smí se používat pouze příslušenství a
náhradní díly schválené výrobcem. Ori-
ginální příslušenství a originální
náhradní díly skýtají záruku bezpečné-
ho a bezporuchového provozu přístroje.
Výběr nejčastěji vyžadovaných náhrad-
ních díků najdete na konci návodu k
obsluze.
Další informace o náhradních dílech
najdete na www.kaercher.com v části
Service.
Příslušenství není součástí dodávky.
Příslušenství je třeba podle druhu
použití objednávat zvlášť.
Ideální fungování přístroje je zaručeno
pouze při jmenovité světlosti sací hadi-
ce o hodnotách DN42 a DN52.
Náhradní díly a příslušenství dostanete
u Vašeho prodejce nebo na pobočce
KÄRCHER.
– 4
CS
nefunguje
zapnout
Záruka

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: