Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 154

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Transportēšana
Uzmanību
Savainošanās un bojājumu risks! Trans-
portējot ņemiet vērā aparāta svaru.
 Atbrīvojiet stāvbremzi un stumiet aparā-
tu aiz bīdāmā roktura.
 Lai aparātu pārnestu, satveriet to aiz
rāmja, bet nevis aiz bīdāmā roktura.
 Transportējot automašīnā, saskaņā ar
spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet
aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.
Glabāšana
Uzmanību
Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabā-
jot ņemiet vērā aparāta svaru.
Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.
Kopšana un tehniskā apkope
Bīstami
Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ie-
rīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
Plakanrievu filtra nomaiņa
 Atveriet filtra pārsegu.
 Nomainiet plakanrievu filtru.
 Aizveriet filtra pārsegu, tam dzirdami ir
jānofiksējas.
Palīdzība darbības
traucējumu gadījumā
Bīstami
Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ie-
rīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
Sūkšanas turbīna nedarbojas
 Pārbaudiet energoapgādes kontaktligz-
du un drošinātāju.
 Pārbaudiet ierīces tīkla kabeli un kon-
taktdakšu.
 Ieslēdziet ierīci.
154
Iesūkšanas spēks samazinās
 Likvidējiet aizsērējumus sūkšanas
sprauslā, sūkšanas caurulē, sūkšanas
šļūtenē vai plakanrievu filtrā.
 Pārbaudiet sūkšanas galviņas un tvert-
nes pareizu novietojumu.
 Kad ir ieslēgts aparāts un aizvērts sūcē-
jcaurules noslēgvāciņš, 5x nospiediet
pusautomātiskās filtra tīrīšanas slēdzi.
No jauna atveriet noslēgvāciņu.
 Pareizi nofiksējiet filtra pārsegu.
 Nomainiet plakanrievu filtru.
 Atveriet sūcējcaurules noslēgvāciņu.
Putekļu izplūde sūkšanas procesa
 Pārbaudiet plakanrievu filtra pareizu
montāžas pozīciju.
 Nomainiet plakanrievu filtru.
Nedarbojas pusautomātiskā filtra
 Aizveriet sūcējcaurules noslēgvāciņu.
 Ja noslēgvāciņš ir nobloķējies, iztīriet
sūcējcauruli.
 Informējiet klientu dienestu.
Nevar ieslēgt pusautomātisko filtra
 Informējiet klientu dienestu.
Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbil-
dīgās sabiedrības izdotie garantijas nosa-
cījumi. Garantijas termiņa ietvaros
iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucē-
jumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to
cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts.
Garantijas remonta nepieciešamības gadī-
jumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu
griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnva-
rotajā klientu apkalpošanas dienestā.
– 4
LV
laikā
tīrīšana
tīrīšanu
Garantija

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: