Download  Print this page

Garanţie - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Garanţie
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de ga-
ranţie publicate de distribuitorul nostru din
ţara respectivă. Eventuale defecţiuni ale
acestui aparat, care survin în perioada de
garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte
de fabricaţie sau de material, vor fi remedi-
ate gratuit. Pentru a putea beneficia de ga-
ranţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de
cumpărare la magazin sau la cea mai apro-
piată unitate de service autorizată.
Accesorii şi piese de schimb
Vor fi utilizate numai accesorii şi piese
de schimb agreate de către producător.
Accesoriile originale şi piesele de
schimb originale constituie o garanţie a
faptului că utilajul va putea fi exploatat
în condiţii de siguranţă şi fără defecţi-
uni.
O selecţie a pieselor de schimb utilizate
cel mai des se găseşte la sfârşitul in-
strucţiunilor de utilizare.
Informaţii suplimentare despre piesele
de schimb găsiţi la www.kaercher.com,
în secţiunea Service.
Pachetul de livrare nu conţine accesorii.
Accesoriile se comandă separat, în
funcţie de utilizarea aparatului.
Pentru asigurarea funcţionării cores-
punzătoare a aparatului utilizaţi furtu-
nuri de aspiraţie de un diametru
nominal de DN42 şi de DN52.
Piese de schimb şi accesorii puteţi pro-
cura de la comerciant sau de la filiala
KÄRCHER.
Declaraţie de conformitate CE
Prin prezenta declarăm că aparatul desem-
nat mai jos corespunde cerinţelor funda-
mentale privind siguranţa în exploatare şi
sănătatea incluse în directivele CE aplica-
bile, datorită conceptului şi a modului de
construcţie pe care se bazează, în varianta
comercializată de noi. În cazul efectuării
unei modificări a aparatului care nu a fost
convenită cu noi, această declaraţie îşi
pierde valabilitatea.
Produs:
Tip:
Directive EG respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
Norme armonizate utilizate:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Norme de aplicare naţionale:
-
5.966-010
Semnatarii acţionează în numele şi prin îm-
puternicirea conducerii societăţii.
CEO
Însărcinat cu elaborarea documentaţiei:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
RO
Aspirator umed şi uscat
1.576-xxx
Head of Approbation
119

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: