Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 101

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Prohlášení o shodě pro ES
Tímto prohlašujeme, že níže označené
stroje odpovídají jejich základní koncepcí a
konstrukčním provedením, stejně jako
námi do provozu uvedenými konkrétními
provedeními, příslušným zásadním
požadavkům o bezpečnosti a ochraně
zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji
provedených změnách, které nebyly námi
odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení
svou platnost.
Výrobek:
Vysavač za mokra a vysa-
vač za sucha
Typ:
1.576-xxx
Příslušné směrnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
Použité harmonizační normy
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Použité národní normy
-
5.966-010
Podepsaní jednají v pověření a s plnou
mocí jednatelství
Head of Approbation
CEO
Osoba zplnomocněná sestavením doku-
mentace:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
CS
101

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: